தேவாரம் மின்னம்பல தளத்துக்கு உங்கள் கடன் அட்டை வழியாக நன்கொடை வழங்க, கீழுள்ள கட்டத்தில் நன்கொடைத் தொகையை அமெரிக்க இடாலரில் தட்டச்சுச் செய்க. பின்னர் அக்கட்டத்துக்குக் கீழேயுள்ள பேப்பால் (paypal) விசையைச் சொடுக்குக. அங்கு சென்று மேலதிக விவரங்கள் தருக.

Please enter the amount in provided text box below and click the paypal button to make Payment.

Donar Id : PUOPR2CH

தொகை அமெரிக்க இடாலரில் $ :

 
 

Copyright © 2013 Thevaaram.org. All rights reserved.

சிற்பி சிற்பி