दानकर्ता दान कीजिए
बारहवां तिरुमुरै
13 சருக்கம், 71 புராணங்கள், 4272 पद्य
00 पायिरम्
 
इस मन्दिर का चलचित्र                                                                                                                   बंद करो / खोलो

 

Get Flash to see this player.


 
काणॊलित् तॊहुप्पै अऩ्बळिप्पाहत् तन्दवर्गळ्
इराम्चि नाट्टुबुऱप् पाडल् आय्वु मैयम्,
५१/२३, पाण्डिय वेळाळर् तॆरु, मदुरै ६२५ ००१.
0425 2333535, 5370535.
तेवारत् तलङ्गळुक्कु इक् काणॊलिक् काट्चिहळ् कुऱुन्दट्टाह विऱ्पऩैक्कु उण्डु.


 
முந்தய பாடல் மொத்தம் 349 पद्य
पद्य संख्या :
அடுத்த பாடல்
पद्य संख्या : 2

ஊன டைந்த உடம்பின் பிறவியே
தான டைந்த உறுதியைச் சாருமால்
தேன டைந்த மலர்ப்பொழில் தில்லையுள்
மாந டம்செய் வரதர்பொற் றாள்தொழ.

ऊऩ टैन्द उडम्बिऩ् पिऱविये
ताऩ टैन्द उऱुदियैच् चारुमाल्
तेऩ टैन्द मलर्प्पॊऴिल् तिल्लैयुळ्
मान टम्चॆय् वरदर्बॊऱ् ऱाळ्दॊऴ.
 
इस मन्दिर का गीत                                                                                                                     बंद करो / खोलो

Get the Flash Player to see this player.

सॆऩ्ऩै, मयिलाप्पूर्, कबालीच्चरर् तिरुक्कोयिल् ओदुवार् पा. सऱ्कुरुनादऩ्
उरिमै: तिरुमुऱै मानाट्टु एऱ्पाट्टुक् कुऴु, सिङ्गप्पूर्
 
इस मन्दिर का चित्र                                                                                                                                   बंद करो / खोलो
   

अनुवाद:

Under construction. Contributions welcome.
சிற்பி