दानकर्ता दान कीजिए
10. போற்றிப்பஃறொடை
001 पः¤ऱॊडै वॆण्बा
 
इस मन्दिर का चलचित्र                                                                                                                   बंद करो / खोलो

 

Get Flash to see this player.


 
काणॊलित् तॊहुप्पै अऩ्बळिप्पाहत् तन्दवर्गळ्
इराम्चि नाट्टुबुऱप् पाडल् आय्वु मैयम्,
५१/२३, पाण्डिय वेळाळर् तॆरु, मदुरै ६२५ ००१.
0425 2333535, 5370535.
तेवारत् तलङ्गळुक्कु इक् काणॊलिक् काट्चिहळ् कुऱुन्दट्टाह विऱ्पऩैक्कु उण्डु.


 
पद्य : 1 2
पद्य संख्या : 2

பதிக வரலாறு இல்லை

போற்றி திருத்தில்லை போற்றி சிவபோகம்
போற்றியவன் மெய்ஞ்ஞானப் புண்ணியநூல் - போற்றியெங்கள்
வெம்பந்த வாழ்க்கைவிட வேறாய்வந் துண்ணின்ற
சம்பந்த மாமுனிபொற் றாள்.

पोट्रि तिरुत्तिल्लै पोट्रि सिवबोहम्
पोट्रियवऩ् मॆय्ञ्ञाऩप् पुण्णियनूल् - पोट्रियॆङ्गळ्
वॆम्बन्द वाऴ्क्कैविड वेऱाय्वन् दुण्णिण्ड्र
सम्बन्द मामुऩिबॊऱ् ऱाळ्.
 
इस मन्दिर का गीत                                                                                                                     बंद करो / खोलो

Get the Flash Player to see this player.

 
इस मन्दिर का चित्र                                                                                                                                   बंद करो / खोलो
   

अनुवाद:

Under construction. Contributions welcome.
சிற்பி