दानकर्ता दान कीजिए
11. கொடிக்கவி
001 कट्टळैक् कलित्तुऱै
 
इस मन्दिर का चलचित्र                                                                                                                   बंद करो / खोलो

 

Get Flash to see this player.


 
काणॊलित् तॊहुप्पै अऩ्बळिप्पाहत् तन्दवर्गळ्
इराम्चि नाट्टुबुऱप् पाडल् आय्वु मैयम्,
५१/२३, पाण्डिय वेळाळर् तॆरु, मदुरै ६२५ ००१.
0425 2333535, 5370535.
तेवारत् तलङ्गळुक्कु इक् काणॊलिक् काट्चिहळ् कुऱुन्दट्टाह विऱ्पऩैक्कु उण्डु.


 
पद्य : 1 2 3 4
पद्य संख्या : 4

அஞ்செழுத்தும் எட்டெழுத்தும் ஆறெழுத்தும் நாலெழுத்தும்
பிஞ்செழுத்தும் மேலைப் பெருவெழுத்தும் - நெஞ்சழுத்திப்
பேசும் எழுத்துடனே பேசா எழுத்தினையும்
கூசாமற் காட்டக் கொடி.

अञ्जॆऴुत्तुम् ऎट्टॆऴुत्तुम् आऱॆऴुत्तुम् नालॆऴुत्तुम्
पिञ्जॆऴुत्तुम् मेलैप् पॆरुवॆऴुत्तुम् - नॆञ्जऴुत्तिप्
पेसुम् ऎऴुत्तुडऩे पेसा ऎऴुत्तिऩैयुम्
कूसामऱ् काट्टक् कॊडि.
 
इस मन्दिर का गीत                                                                                                                     बंद करो / खोलो

Get the Flash Player to see this player.

 
इस मन्दिर का चित्र                                                                                                                                   बंद करो / खोलो
   

अनुवाद:

Under construction. Contributions welcome.
சிற்பி