दानकर्ता दान कीजिए
13. உண்மைநெறி விளக்கம்
001 उण्मैनॆऱिविळक्कम्
 
इस मन्दिर का चलचित्र                                                                                                                   बंद करो / खोलो

 

Get Flash to see this player.


 
काणॊलित् तॊहुप्पै अऩ्बळिप्पाहत् तन्दवर्गळ्
इराम्चि नाट्टुबुऱप् पाडल् आय्वु मैयम्,
५१/२३, पाण्डिय वेळाळर् तॆरु, मदुरै ६२५ ००१.
0425 2333535, 5370535.
तेवारत् तलङ्गळुक्कु इक् काणॊलिक् काट्चिहळ् कुऱुन्दट्टाह विऱ्पऩैक्कु उण्डु.


 
पद्य : 1 2 3 4 5 6
पद्य संख्या : 2

பாயிருள் நிங்கி ஞானந்
    தனைக்காண்டல் ஆன்ம ரூபம்
நீயும்நின் செயலொன் றின்றி
    நிற்றலே தெரிச னந்தான்
போய்இவன் தன்மை கெட்டுப்
    பொருளிற்போய் அங்குத் தோன்றா
தாய்விடில் ஆன்ம சுத்தி
    அருள்நூலின் விதித்த வாறே.

पायिरुळ् निङ्गि ञाऩन्
तऩैक्काण्डल् आऩ्म रूबम्
नीयुम्निऩ् सॆयलॊऩ् ऱिण्ड्रि
निट्रले तॆरिस ऩन्दाऩ्
पोय्इवऩ् तऩ्मै कॆट्टुप्
पॊरुळिऱ्पोय् अङ्गुत् तोण्ड्रा
ताय्विडिल् आऩ्म सुत्ति
अरुळ्नूलिऩ् विदित्त वाऱे.
 
इस मन्दिर का गीत                                                                                                                     बंद करो / खोलो

Get the Flash Player to see this player.

 
इस मन्दिर का चित्र                                                                                                                                   बंद करो / खोलो
   

अनुवाद:

Under construction. Contributions welcome.
சிற்பி