दानकर्ता दान कीजिए
13. உண்மைநெறி விளக்கம்
001 उण्मैनॆऱिविळक्कम्
 
इस मन्दिर का चलचित्र                                                                                                                   बंद करो / खोलो

 

Get Flash to see this player.


 
काणॊलित् तॊहुप्पै अऩ्बळिप्पाहत् तन्दवर्गळ्
इराम्चि नाट्टुबुऱप् पाडल् आय्वु मैयम्,
५१/२३, पाण्डिय वेळाळर् तॆरु, मदुरै ६२५ ००१.
0425 2333535, 5370535.
तेवारत् तलङ्गळुक्कु इक् काणॊलिक् काट्चिहळ् कुऱुन्दट्टाह विऱ्पऩैक्कु उण्डु.


 
पद्य : 1 2 3 4 5 6
पद्य संख्या : 4

4. பரைஉயிரில் யானெனதொன் றறநின்ற தடியாம்
    பார்ப்பிடமெங் குஞ்சிவமாய்த் தோன்றலது முகமாம்
உரையிறந்த சுகமதுவே முடியாகும் என்றங்
    குண்மையினை மிகத்தெளிந்து பொருள்வேறொன் றின்றித்
தரைமுதலிற் போகாது நிலையினில்நில் லாது
    தற்பரையி னின்றழுந்தா தற்புதத்தி னாகுந்
தெரிவரிய பரமானந் தத்திற் சேர்தல்
    சிவனுண்மைத் தெரிசனமாய்ச் செப்பும் நூலே.

४. परैउयिरिल् याऩॆऩदॊऩ् ऱऱनिण्ड्र तडियाम्
पार्प्पिडमॆङ् कुञ्जिवमाय्त् तोण्ड्रलदु मुहमाम्
उरैयिऱन्द सुहमदुवे मुडियाहुम् ऎण्ड्रङ्
कुण्मैयिऩै मिहत्तॆळिन्दु पॊरुळ्वेऱॊऩ् ऱिण्ड्रित्
तरैमुदलिऱ् पोहादु निलैयिऩिल्निल् लादु
तऱ्परैयि ऩिण्ड्रऴुन्दा तऱ्पुदत्ति ऩाहुन्
तॆरिवरिय परमाऩन् दत्तिऱ् सेर्दल्
सिवऩुण्मैत् तॆरिसऩमाय्स् सॆप्पुम् नूले.
 
इस मन्दिर का गीत                                                                                                                     बंद करो / खोलो

Get the Flash Player to see this player.

 
इस मन्दिर का चित्र                                                                                                                                   बंद करो / खोलो
   

अनुवाद:

Under construction. Contributions welcome.
சிற்பி