दानकर्ता दान कीजिए
13. உண்மைநெறி விளக்கம்
001 उण्मैनॆऱिविळक्कम्
 
इस मन्दिर का चलचित्र                                                                                                                   बंद करो / खोलो

 

Get Flash to see this player.


 
काणॊलित् तॊहुप्पै अऩ्बळिप्पाहत् तन्दवर्गळ्
इराम्चि नाट्टुबुऱप् पाडल् आय्वु मैयम्,
५१/२३, पाण्डिय वेळाळर् तॆरु, मदुरै ६२५ ००१.
0425 2333535, 5370535.
तेवारत् तलङ्गळुक्कु इक् काणॊलिक् काट्चिहळ् कुऱुन्दट्टाह विऱ्पऩैक्कु उण्डु.


 
पद्य : 1 2 3 4 5 6
पद्य संख्या : 5

எப்பொருள்வந் துற்றிடினும் அப்பொருளைப் பார்த்திங்
    கெய்தும்உயிர் தனைக்கண்டிவ் வுயிர்க்கு மேலாம்
ஒப்பில்அருள் கண்டுசிவத் துண்மை கண்டு
    உற்றதெல்லாம் அதனாலே பற்றி நோக்கித்
தப்பினைச்செய் வதும்அதுவே நினைப்பும்அது தானே
    தரும்உணர்வும் பொசிப்பும்அது தானே யாகும்
எப்பொருளும் அசைவில்லை யெனஅந்தப் பொருளோ
    டியைவதுவே சிவயோகம் எனும்இறைவன் மொழியே.

ऎप्पॊरुळ्वन् दुट्रिडिऩुम् अप्पॊरुळैप् पार्त्तिङ्
कॆय्दुम्उयिर् तऩैक्कण्डिव् वुयिर्क्कु मेलाम्
ऒप्पिल्अरुळ् कण्डुसिवत् तुण्मै कण्डु
उट्रदॆल्लाम् अदऩाले पट्रि नोक्कित्
तप्पिऩैच्चॆय् वदुम्अदुवे निऩैप्पुम्अदु ताऩे
तरुम्उणर्वुम् पॊसिप्पुम्अदु ताऩे याहुम्
ऎप्पॊरुळुम् असैविल्लै यॆऩअन्दप् पॊरुळो
टियैवदुवे सिवयोहम् ऎऩुम्इऱैवऩ् मॊऴिये.
 
इस मन्दिर का गीत                                                                                                                     बंद करो / खोलो

Get the Flash Player to see this player.

 
इस मन्दिर का चित्र                                                                                                                                   बंद करो / खोलो
   

अनुवाद:

Under construction. Contributions welcome.
சிற்பி