दानकर्ता दान कीजिए
13. உண்மைநெறி விளக்கம்
001 उण्मैनॆऱिविळक्कम्
 
इस मन्दिर का चलचित्र                                                                                                                   बंद करो / खोलो

 

Get Flash to see this player.


 
काणॊलित् तॊहुप्पै अऩ्बळिप्पाहत् तन्दवर्गळ्
इराम्चि नाट्टुबुऱप् पाडल् आय्वु मैयम्,
५१/२३, पाण्डिय वेळाळर् तॆरु, मदुरै ६२५ ००१.
0425 2333535, 5370535.
तेवारत् तलङ्गळुक्कु इक् काणॊलिक् काट्चिहळ् कुऱुन्दट्टाह विऱ्पऩैक्कु उण्डु.


 
पद्य : 1 2 3 4 5 6
पद्य संख्या : 6

பாதகங்கள் செய்திடினும் கொலைகளவு கள்ளுப்
    பயின்றிடினும் நெறியல்லா நெறிபயிற்றி வரினும்
சாதிநெறி தப்பிடினும் தவறுகள்வந் திடினும்
    தனக்கெனஓர் செயலற்றுத் தான்அதுவாய் நிற்கில்
நாதன்இவன் உடல்உயிராய் உண்டுறங்கி நடந்து
    நானாபோ கங்களையுந் தானாகச் செய்து
பேதமற நின்றிவனைத் தானாக்கி விடுவன்
    பெருகுசிவ போகமெனப் பேசுநெறி இதுவே.

पादहङ्गळ् सॆय्दिडिऩुम् कॊलैहळवु कळ्ळुप्
पयिण्ड्रिडिऩुम् नॆऱियल्ला नॆऱिबयिट्रि वरिऩुम्
सादिनॆऱि तप्पिडिऩुम् तवऱुहळ्वन् दिडिऩुम्
तऩक्कॆऩओर् सॆयलट्रुत् ताऩ्अदुवाय् निऱ्किल्
नादऩ्इवऩ् उडल्उयिराय् उण्डुऱङ्गि नडन्दु
नाऩाबो कङ्गळैयुन् दाऩाहच् चॆय्दु
पेदमऱ निण्ड्रिवऩैत् ताऩाक्कि विडुवऩ्
पॆरुहुसिव पोहमॆऩप् पेसुनॆऱि इदुवे.
 
इस मन्दिर का गीत                                                                                                                     बंद करो / खोलो

Get the Flash Player to see this player.

 
इस मन्दिर का चित्र                                                                                                                                   बंद करो / खोलो
   

अनुवाद:

Under construction. Contributions welcome.
சிற்பி