दानकर्ता दान कीजिए
3. இருபா விருபது
001 इरुबा इरुबदु
 
इस मन्दिर का चलचित्र                                                                                                                   बंद करो / खोलो

 

Get Flash to see this player.


 
काणॊलित् तॊहुप्पै अऩ्बळिप्पाहत् तन्दवर्गळ्
इराम्चि नाट्टुबुऱप् पाडल् आय्वु मैयम्,
५१/२३, पाण्डिय वेळाळर् तॆरु, मदुरै ६२५ ००१.
0425 2333535, 5370535.
तेवारत् तलङ्गळुक्कु इक् काणॊलिक् काट्चिहळ् कुऱुन्दट्टाह विऱ्पऩैक्कु उण्डु.


 
पद्य : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
पद्य संख्या : 12

எண்டிசை விளங்க இருட்படாம் போக்கி
முண்டக மலாத்தி மூதறி வருளும்
மேதினி யுதய மெய்கண்ட தேவ
கோதில் அமுத குணப்பெருங் குன்ற
5. என்னி னார்தலும் அகறலும் என்னைகொல்
உன்னிற் றுன்னியுன் னாவிடிற் பெயர்குவை
யென்னு மதுவே நின்னியல் பெனினே
வியங்கோ ளாளனு மாகி யியங்கலு
முண்டெனப் படுவை எண்தோள் முக்கண்
10. யாங்கணும் பிரியா தோங்குநின் னிலையின்
யான்வந் தணைந்து மீள்குவ னாயின்
ஆற்றுத்துய ருற்றோர் அணிநிழல் நசைஇ
வீற்றுவீற் றிழிதர வேண்டலும் வெறுத்தலு
மின்றச் சாயைக்கு நன்றுமன் னியல்பே
15. அனையை யாகுவை நினைவருங் காலை
இந்நிலை யதனின் ஏழையேற் கிரங்கி
நின்னை வெளிப்படுத் தொளிப்பை நீயேல்
அருள்மா றாகும் பெருமஅஃ தன்றியும்
நிற்பெற் றவர்க்கும் உற்பவ முண்டெனுஞ்
20. சொற்பெறும் அஃதித் தொல்லுல கில்லை
அவ்வவை யமைவுஞ் சால்பும் மயர்வறச்
சொல்லிற் சொல்லெதிர் சொல்லாச்
சொல்லே சொல்லுக சொல்லிறந் தோயே.

ऎण्डिसै विळङ्ग इरुट्पडाम् पोक्कि
मुण्डह मलात्ति मूदऱि वरुळुम्
मेदिऩि युदय मॆय्गण्ड तेव
कोदिल् अमुद कुणप्पॆरुङ् कुण्ड्र
५. ऎऩ्ऩि ऩार्दलुम् अहऱलुम् ऎऩ्ऩैहॊल्
उऩ्ऩिऱ् ऱुऩ्ऩियुऩ् ऩाविडिऱ् पॆयर्गुवै
यॆऩ्ऩु मदुवे निऩ्ऩियल् पॆऩिऩे
वियङ्गो ळाळऩु माहि यियङ्गलु
मुण्डॆऩप् पडुवै ऎण्दोळ् मुक्कण्
१०. याङ्गणुम् पिरिया तोङ्गुनिऩ् ऩिलैयिऩ्
याऩ्वन् दणैन्दु मीळ्गुव ऩायिऩ्
आट्रुत्तुय रुट्रोर् अणिनिऴल् नसैइ
वीट्रुवीऱ् ऱिऴिदर वेण्डलुम् वॆऱुत्तलु
मिण्ड्रच् चायैक्कु नण्ड्रुमऩ् ऩियल्बे
१५. अऩैयै याहुवै निऩैवरुङ् कालै
इन्निलै यदऩिऩ् एऴैयेऱ् किरङ्गि
निऩ्ऩै वॆळिप्पडुत् तॊळिप्पै नीयेल्
अरुळ्मा ऱाहुम् पॆरुमअः¤ तण्ड्रियुम्
निऱ्पॆऱ् ऱवर्क्कुम् उऱ्पव मुण्डॆऩुञ्
२०. सॊऱ्पॆऱुम् अग्दित् तॊल्लुल किल्लै
अव्ववै यमैवुञ् साल्बुम् मयर्वऱच्
सॊल्लिऱ् सॊल्लॆदिर् सॊल्लाच्
सॊल्ले सॊल्लुह सॊल्लिऱन् दोये.
 
इस मन्दिर का गीत                                                                                                                     बंद करो / खोलो

Get the Flash Player to see this player.

 
इस मन्दिर का चित्र                                                                                                                                   बंद करो / खोलो
   

अनुवाद:

Under construction. Contributions welcome.
சிற்பி