दानकर्ता दान कीजिए
3. இருபா விருபது
001 इरुबा इरुबदु
 
इस मन्दिर का चलचित्र                                                                                                                   बंद करो / खोलो

 

Get Flash to see this player.


 
काणॊलित् तॊहुप्पै अऩ्बळिप्पाहत् तन्दवर्गळ्
इराम्चि नाट्टुबुऱप् पाडल् आय्वु मैयम्,
५१/२३, पाण्डिय वेळाळर् तॆरु, मदुरै ६२५ ००१.
0425 2333535, 5370535.
तेवारत् तलङ्गळुक्कु इक् काणॊलिक् काट्चिहळ् कुऱुन्दट्टाह विऱ्पऩैक्कु उण्डु.


 
पद्य : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
पद्य संख्या : 13

அறிவிப்ப தொன்றறிவ தொன்றும் அறிவித்
தறியாத தொன்றென் றறிந்தும் – அறிவித்
தறிபொளூ டேகூடித் தன்னறிவு மாய்ந்து
பிறிவற்று நிற்பதே பேறு. இறந்தோய் கரணங்க ளெல்லாம் எனக்குச்
சிறந்தோ யெனினுமெய்த் தேவே பிறந்துடனாங்
காயங் கொளவுங் கொளாமலும் கண்டதுநீ
ஆயன்கொல் பாதவத் தற்று.

अऱिविप्प तॊण्ड्रऱिव तॊण्ड्रुम् अऱिवित्
तऱियाद तॊण्ड्रॆऩ् ऱऱिन्दुम् – अऱिवित्
तऱिबॊळू टेहूडित् तऩ्ऩऱिवु माय्न्दु
पिऱिवट्रु निऱ्पदे पेऱु. इऱन्दोय् करणङ्ग ळॆल्लाम् ऎऩक्कुच्
सिऱन्दो यॆऩिऩुमॆय्त् तेवे पिऱन्दुडऩाङ्
कायङ् कॊळवुङ् कॊळामलुम् कण्डदुनी
आयऩ्कॊल् पादवत् तट्रु.
 
इस मन्दिर का गीत                                                                                                                     बंद करो / खोलो

Get the Flash Player to see this player.

 
इस मन्दिर का चित्र                                                                                                                                   बंद करो / खोलो
   

अनुवाद:

Under construction. Contributions welcome.
சிற்பி