दानकर्ता दान कीजिए
3. இருபா விருபது
001 इरुबा इरुबदु
 
इस मन्दिर का चलचित्र                                                                                                                   बंद करो / खोलो

 

Get Flash to see this player.


 
काणॊलित् तॊहुप्पै अऩ्बळिप्पाहत् तन्दवर्गळ्
इराम्चि नाट्टुबुऱप् पाडल् आय्वु मैयम्,
५१/२३, पाण्डिय वेळाळर् तॆरु, मदुरै ६२५ ००१.
0425 2333535, 5370535.
तेवारत् तलङ्गळुक्कु इक् काणॊलिक् काट्चिहळ् कुऱुन्दट्टाह विऱ्पऩैक्कु उण्डु.


 
पद्य : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
पद्य संख्या : 14

அற்றதென் பாச முற்றதுன் கழலே
அருட்டுறை யுறையும் பொருட்சுவை நாத
வேறென் றிருந்த வென்னை யான்பெற
வேறின்மை கண்ட மெய்கண்ட தேவ
5. இருவினை யென்ப தென்னைகொல் அருளிய
மனமே காயம் வாக்கெனும் மூன்றின்
இதமே யகித மெனுமிவை யாயில்
கணத்திடை யழியுந் தினைத்துணை யாகா
காரணஞ் சடமதன் காரிய மஃதால்
10. ஆரணங் காம்வழி யடியேற் கென்னைகொல்
செயலென தாயினுஞ் செயலே வாராது
இயமன் செய்தி யிதற்கெனின் அமைவும்
பின்னையின் றாகும் அன்னது மிங்குச்
செய்திக் குள்ள செயலவை யருத்தின்
15. மையல்தீர் இயமற்கு வழக்கில்லை மன்ன
ஒருவரே யமையு மொருவா வொருவற்கு
இருவரும் வேண்டா இறைவனு நின்றனை
நின்னது கருணை சொல்லள வின்றே
அமைத்தது துய்ப்பின் எமக்கணை வின்றாம்
20. உள்ளது போகா தில்லது வாராது
உள்ளதே யுள்ள தெனுமுரை யதனாற்
கொள்ளும் வகையாற் கொளுத்திடு மாயின்
வள்ளன் மையெலா முன்னிட வமையும்
ஈய வேண்டு மெனும்விதி யின்றாம்
25. ஆயினு மென்னை யருந்துயர்ப் படுத்த
நாயி னேற்கு நன்றுமன் மாயக்
கருமமுங் கரும பந்தமுந்
தெருள வருளுஞ் சிவபெரு மானே.

अट्रदॆऩ् पास मुट्रदुऩ् कऴले
अरुट्टुऱै युऱैयुम् पॊरुट्चुवै नाद
वेऱॆऩ् ऱिरुन्द वॆऩ्ऩै याऩ्बॆऱ
वेऱिऩ्मै कण्ड मॆय्गण्ड तेव
५. इरुविऩै यॆऩ्ब तॆऩ्ऩैहॊल् अरुळिय
मऩमे कायम् वाक्कॆऩुम् मूण्ड्रिऩ्
इदमे यहिद मॆऩुमिवै यायिल्
कणत्तिडै यऴियुन् दिऩैत्तुणै याहा
कारणञ् सडमदऩ् कारिय मग्दाल्
१०. आरणङ् काम्वऴि यडियेऱ् कॆऩ्ऩैहॊल्
सॆयलॆऩ तायिऩुञ् सॆयले वारादु
इयमऩ् सॆय्दि यिदऱ्कॆऩिऩ् अमैवुम्
पिऩ्ऩैयिऩ् ऱाहुम् अऩ्ऩदु मिङ्गुच्
सॆय्दिक् कुळ्ळ सॆयलवै यरुत्तिऩ्
१५. मैयल्दीर् इयमऱ्कु वऴक्किल्लै मऩ्ऩ
ऒरुवरे यमैयु मॊरुवा वॊरुवऱ्कु
इरुवरुम् वेण्डा इऱैवऩु निण्ड्रऩै
निऩ्ऩदु करुणै सॊल्लळ विण्ड्रे
अमैत्तदु तुय्प्पिऩ् ऎमक्कणै विण्ड्राम्
२०. उळ्ळदु पोहा तिल्लदु वारादु
उळ्ळदे युळ्ळ तॆऩुमुरै यदऩाऱ्
कॊळ्ळुम् वहैयाऱ् कॊळुत्तिडु मायिऩ्
वळ्ळऩ् मैयॆला मुऩ्ऩिड वमैयुम्
ईय वेण्डु मॆऩुम्विदि यिण्ड्राम्
२५. आयिऩु मॆऩ्ऩै यरुन्दुयर्प् पडुत्त
नायि ऩेऱ्कु नण्ड्रुमऩ् मायक्
करुममुङ् करुम पन्दमुन्
तॆरुळ वरुळुञ् सिवबॆरु माऩे.
 
इस मन्दिर का गीत                                                                                                                     बंद करो / खोलो

Get the Flash Player to see this player.

 
इस मन्दिर का चित्र                                                                                                                                   बंद करो / खोलो
   

अनुवाद:

Under construction. Contributions welcome.
சிற்பி