दानकर्ता दान कीजिए
3. இருபா விருபது
001 इरुबा इरुबदु
 
इस मन्दिर का चलचित्र                                                                                                                   बंद करो / खोलो

 

Get Flash to see this player.


 
काणॊलित् तॊहुप्पै अऩ्बळिप्पाहत् तन्दवर्गळ्
इराम्चि नाट्टुबुऱप् पाडल् आय्वु मैयम्,
५१/२३, पाण्डिय वेळाळर् तॆरु, मदुरै ६२५ ००१.
0425 2333535, 5370535.
तेवारत् तलङ्गळुक्कु इक् काणॊलिक् काट्चिहळ् कुऱुन्दट्टाह विऱ्पऩैक्कु उण्डु.


 
पद्य : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
पद्य संख्या : 18

கோலங் கொண்ட வாறுண ராதே
ஞாலங் காவலன் யானெனக் கொளீஇப்
பொய்யை மெய்யெனப் புகன்று வையத்
தோடாப் பூட்கை நாடி நாடா
5. என்னுட் கரந்தென் பின்வந் தருளி
என்னையுந் தன்னையு மறிவின் றியற்றி
என்னது யானெனு மகந்தையுங் கண்டு
யாவயின் யாவையும் யாங்கணுஞ் சென்று
புக்குழிப் புக்குப் பெயர்த்துழிப் பெயர்ந்து
10. மிக்க போகம் விதியால் விளைத்திட்டு
எற்பணி யாளாய் எனைப்பிரி யாதே
ஓடி மீள்கென ஆடல் பார்த்திட்டு
என்வழி நின்றனன் எந்தை யன்னோ
அருள்மிகு வுடைமையின் அருட்டுறை வந்து
15. பொருள்மிக அருள்தலும் பொய்ப்பகை யாதலுங்
கைகண்டு கொள்ளெனக் கடலுல கறிய
மெய்கண்ட தேவன் எனப்பெயர் விரீஇத்
தன்னுட் கரந்து தான்முன் னாகித்
தன்னதுந் தானுமா யென்னையின் றாக்கித்
20. தன்னையு மென்னையுந் தந்து தனது
செய்யா மையுமென் செயலின் மையும்
எம்மான் காட்டி யெய்தல்
அம்மா எனக்கே அதிசயந் தருமே.

कोलङ् कॊण्ड वाऱुण रादे
ञालङ् कावलऩ् याऩॆऩक् कॊळीइप्
पॊय्यै मॆय्यॆऩप् पुहण्ड्रु वैयत्
तोडाप् पूट्कै नाडि नाडा
५. ऎऩ्ऩुट् करन्दॆऩ् पिऩ्वन् दरुळि
ऎऩ्ऩैयुन् दऩ्ऩैयु मऱिविऩ् ऱियट्रि
ऎऩ्ऩदु याऩॆऩु महन्दैयुङ् कण्डु
यावयिऩ् यावैयुम् याङ्गणुञ् सॆण्ड्रु
पुक्कुऴिप् पुक्कुप् पॆयर्त्तुऴिप् पॆयर्न्दु
१०. मिक्क पोहम् विदियाल् विळैत्तिट्टु
ऎऱ्पणि याळाय् ऎऩैप्पिरि यादे
ओडि मीळ्गॆऩ आडल् पार्त्तिट्टु
ऎऩ्वऴि निण्ड्रऩऩ् ऎन्दै यऩ्ऩो
अरुळ्मिहु वुडैमैयिऩ् अरुट्टुऱै वन्दु
१५. पॊरुळ्मिह अरुळ्दलुम् पॊय्प्पहै यादलुङ्
कैहण्डु कॊळ्ळॆऩक् कडलुल कऱिय
मॆय्गण्ड तेवऩ् ऎऩप्पॆयर् विरीइत्
तऩ्ऩुट् करन्दु ताऩ्मुऩ् ऩाहित्
तऩ्ऩदुन् दाऩुमा यॆऩ्ऩैयिऩ् ऱाक्कित्
२०. तऩ्ऩैयु मॆऩ्ऩैयुन् दन्दु तऩदु
सॆय्या मैयुमॆऩ् सॆयलिऩ् मैयुम्
ऎम्माऩ् काट्टि यॆय्दल्
अम्मा ऎऩक्के अदिसयन् दरुमे.
 
इस मन्दिर का गीत                                                                                                                     बंद करो / खोलो

Get the Flash Player to see this player.

 
इस मन्दिर का चित्र                                                                                                                                   बंद करो / खोलो
   

अनुवाद:

Under construction. Contributions welcome.
சிற்பி