दानकर्ता दान कीजिए
3. இருபா விருபது
001 इरुबा इरुबदु
 
इस मन्दिर का चलचित्र                                                                                                                   बंद करो / खोलो

 

Get Flash to see this player.


 
काणॊलित् तॊहुप्पै अऩ्बळिप्पाहत् तन्दवर्गळ्
इराम्चि नाट्टुबुऱप् पाडल् आय्वु मैयम्,
५१/२३, पाण्डिय वेळाळर् तॆरु, मदुरै ६२५ ००१.
0425 2333535, 5370535.
तेवारत् तलङ्गळुक्कु इक् काणॊलिक् काट्चिहळ् कुऱुन्दट्टाह विऱ्पऩैक्कु उण्डु.


 
पद्य : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
पद्य संख्या : 2

கண்ணகன் ஞாலத்துக் கதிரவன் றானென
வெண்ணெய்த் தோன்றிய மெய்கண்ட தேவ
காரார் கிரகக் கலியாழ் வேனைநின்
பேரா வின்பத் திருத்திய பெரும

5. வினவ லானா துடையேன் எனதுளம்
நீங்கா நிலைமை யூங்கு முளையால்
அறிவின் மைமலம் பிறிவின் மையெனின்
ஓராலினை யுணர்த்தும் விராய்நின் றனையேல்
திப்பியம் அந்தோ பொய்ப்பகை யாகாய்

10. சுத்தன் அமலன் சோதி நாயகன்
முத்தன் பரம்பர னெனும்பெயர் முடியா
வேறுநின் றுணர்த்தின் வியாபக மின்றாய்ப்
பேறுமின் றாகும் எமக்கெம் பெரும
இருநிலந் தீநீர் இயமானன் காலெனும்

15. பெருநிலைத் தாண்டவம் பெருமாற் கிலாதலின்
வேறோ வுடனோ விளம்பல் வேண்டுஞ்
சீறி யருளல் சிறுமை யுடைத்தால்
அறியாது கூறினை யபக்குவ பக்குவக்
குறிபார்த் தருளினங் குருமுத லாயெனின்

20. அபக்குவ மருளினும் அறியேன் மிகத்தகும்
பக்குவம் வேண்டிற் பயனிலை நின்னாற்
பக்குவ மதனாற் பயன்நீ வரினே
நின்னைப் பருவம் நிகழ்த்தா தன்னோ
தன்னொப் பாரிலி யென்பதுந் தகுமே

25. மும்மலஞ் சடமணு மூப்பிள மையின்நீ
நின்மலன் பருவம் நிகழ்த்திய தியார்க்கோ
உணர்வெழு நீக்கத்தை ஓதிய தெனினே
இணையிலி யாயினை யென்பதை யறியேன்
யானே நீக்கினுந் தானே நீக்கினுங்

30. கோனே வேண்டா கூறல் வேண்டுங்
காண்பார் யார்கொல் காட்டாக் காலெனும்
மாண்புரை யுணர்ந்திலை மன்ற பாண்டியன்
கேட்பக் கிளக்கு மெய்ஞ்ஞா னத்தின்
ஆட்பா லவர்க்கருள் என்பதை யறியே.

कण्णहऩ् ञालत्तुक् कदिरवऩ् ऱाऩॆऩ
वॆण्णॆय्त् तोण्ड्रिय मॆय्गण्ड तेव
कारार् किरहक् कलियाऴ् वेऩैनिऩ्
पेरा विऩ्बत् तिरुत्तिय पॆरुम

५. विऩव लाऩा तुडैयेऩ् ऎऩदुळम्
नीङ्गा निलैमै यूङ्गु मुळैयाल्
अऱिविऩ् मैमलम् पिऱिविऩ् मैयॆऩिऩ्
ओरालिऩै युणर्त्तुम् विराय्निऩ् ऱऩैयेल्
तिप्पियम् अन्दो पॊय्प्पहै याहाय्

१०. सुत्तऩ् अमलऩ् सोदि नायहऩ्
मुत्तऩ् परम्बर ऩॆऩुम्बॆयर् मुडिया
वेऱुनिऩ् ऱुणर्त्तिऩ् वियाबह मिण्ड्राय्प्
पेऱुमिऩ् ऱाहुम् ऎमक्कॆम् पॆरुम
इरुनिलन् दीनीर् इयमाऩऩ् कालॆऩुम्

१५. पॆरुनिलैत् ताण्डवम् पॆरुमाऱ् किलादलिऩ्
वेऱो वुडऩो विळम्बल् वेण्डुञ्
सीऱि यरुळल् सिऱुमै युडैत्ताल्
अऱियादु कूऱिऩै यबक्कुव पक्कुवक्
कुऱिबार्त् तरुळिऩङ् कुरुमुद लायॆऩिऩ्

२०. अबक्कुव मरुळिऩुम् अऱियेऩ् मिहत्तहुम्
पक्कुवम् वेण्डिऱ् पयऩिलै निऩ्ऩाऱ्
पक्कुव मदऩाऱ् पयऩ्नी वरिऩे
निऩ्ऩैप् परुवम् निहऴ्त्ता तऩ्ऩो
तऩ्ऩॊप् पारिलि यॆऩ्बदुन् दहुमे

२५. मुम्मलञ् सडमणु मूप्पिळ मैयिऩ्नी
निऩ्मलऩ् परुवम् निहऴ्त्तिय तियार्क्को
उणर्वॆऴु नीक्कत्तै ओदिय तॆऩिऩे
इणैयिलि यायिऩै यॆऩ्बदै यऱियेऩ्
याऩे नीक्किऩुन् दाऩे नीक्किऩुङ्

३०. कोऩे वेण्डा कूऱल् वेण्डुङ्
काण्बार् यार्गॊल् काट्टाक् कालॆऩुम्
माण्बुरै युणर्न्दिलै मण्ड्र पाण्डियऩ्
केट्पक् किळक्कु मॆय्ञ्ञा ऩत्तिऩ्
आट्पा लवर्क्करुळ् ऎऩ्बदै यऱिये.
 
इस मन्दिर का गीत                                                                                                                     बंद करो / खोलो

Get the Flash Player to see this player.

 
इस मन्दिर का चित्र                                                                                                                                   बंद करो / खोलो
   

अनुवाद:

Under construction. Contributions welcome.
சிற்பி