दानकर्ता दान कीजिए
3. இருபா விருபது
001 इरुबा इरुबदु
 
इस मन्दिर का चलचित्र                                                                                                                   बंद करो / खोलो

 

Get Flash to see this player.


 
काणॊलित् तॊहुप्पै अऩ्बळिप्पाहत् तन्दवर्गळ्
इराम्चि नाट्टुबुऱप् पाडल् आय्वु मैयम्,
५१/२३, पाण्डिय वेळाळर् तॆरु, मदुरै ६२५ ००१.
0425 2333535, 5370535.
तेवारत् तलङ्गळुक्कु इक् काणॊलिक् काट्चिहळ् कुऱुन्दट्टाह विऱ्पऩैक्कु उण्डु.


 
पद्य : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
पद्य संख्या : 20

உற்றவர் பெற்றவ ரற்றவர் முற்றும்
அற்றவர்க் கற்றவன் அல்லவர்க் கல்லவன்
அந்த மாதி யில்லவன் வந்து
குரக்கு மனத்துக் கொடியேன் பரக்கும்
5. பரப்பைக் குவித்து நிறுத்திப் பிடித்திட்டு
இருள்வெளி யாகும் மருளினை யறுத்து
வந்து புகுதலுஞ் சென்று நீங்கலு
மின்றி யொன்றாய் நின்றஅந் நிலையில்
ஒன்றா காமல் இரண்டா காமல்
10. ஒன்று மிரண்டு மின்றா காமல்
தன்னது பெருமை தாக்கா னாயினும்
என்னது பெருமை யெல்லா மெய்தித்
தன்னை யெனக்குத் தருவதை யன்றியும்
என்னையு மெனக்கே தந்து தன்னது
15. பேரா நந்தப் பெருங்கட லதனுள்
ஆரா வின்ப மளித்துத் தீரா
உள்ளும் புறம்பு மொழிவின்றி நின்ற
வள்ளன்மை காட்டி மலரடி யருளிய
மன்ன னெங்கோன் வார்புனற் பெண்ணை
20. வெண்ணெய் காவலன் மெய்கண்ட தேவன்
அண்ணல் அருளா லயத்தன் நண்ணிய
மலமுத லாயின மாய்க்கும்
உலக வுயிர்க்கெல் லாமொரு கண்ணே.

उट्रवर् पॆट्रव रट्रवर् मुट्रुम्
अट्रवर्क् कट्रवऩ् अल्लवर्क् कल्लवऩ्
अन्द मादि यिल्लवऩ् वन्दु
कुरक्कु मऩत्तुक् कॊडियेऩ् परक्कुम्
५. परप्पैक् कुवित्तु निऱुत्तिप् पिडित्तिट्टु
इरुळ्वॆळि याहुम् मरुळिऩै यऱुत्तु
वन्दु पुहुदलुञ् सॆण्ड्रु नीङ्गलु
मिण्ड्रि यॊण्ड्राय् निण्ड्रअन् निलैयिल्
ऒण्ड्रा कामल् इरण्डा कामल्
१०. ऒण्ड्रु मिरण्डु मिण्ड्रा कामल्
तऩ्ऩदु पॆरुमै ताक्का ऩायिऩुम्
ऎऩ्ऩदु पॆरुमै यॆल्ला मॆय्दित्
तऩ्ऩै यॆऩक्कुत् तरुवदै यण्ड्रियुम्
ऎऩ्ऩैयु मॆऩक्के तन्दु तऩ्ऩदु
१५. पेरा नन्दप् पॆरुङ्गड लदऩुळ्
आरा विऩ्ब मळित्तुत् तीरा
उळ्ळुम् पुऱम्बु मॊऴिविण्ड्रि निण्ड्र
वळ्ळऩ्मै काट्टि मलरडि यरुळिय
मऩ्ऩ ऩॆङ्गोऩ् वार्बुऩऱ् पॆण्णै
२०. वॆण्णॆय् कावलऩ् मॆय्गण्ड तेवऩ्
अण्णल् अरुळा लयत्तऩ् नण्णिय
मलमुद लायिऩ माय्क्कुम्
उलह वुयिर्क्कॆल् लामॊरु कण्णे.
 
इस मन्दिर का गीत                                                                                                                     बंद करो / खोलो

Get the Flash Player to see this player.

 
इस मन्दिर का चित्र                                                                                                                                   बंद करो / खोलो
   

अनुवाद:

Under construction. Contributions welcome.
சிற்பி