दानकर्ता दान कीजिए
3. இருபா விருபது
001 इरुबा इरुबदु
 
इस मन्दिर का चलचित्र                                                                                                                   बंद करो / खोलो

 

Get Flash to see this player.


 
काणॊलित् तॊहुप्पै अऩ्बळिप्पाहत् तन्दवर्गळ्
इराम्चि नाट्टुबुऱप् पाडल् आय्वु मैयम्,
५१/२३, पाण्डिय वेळाळर् तॆरु, मदुरै ६२५ ००१.
0425 2333535, 5370535.
तेवारत् तलङ्गळुक्कु इक् काणॊलिक् काट्चिहळ् कुऱुन्दट्टाह विऱ्पऩैक्कु उण्डु.


 
पद्य : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
पद्य संख्या : 4

கூறிய மூன்று மலத்தின் குணக்குறி
வேறு கிளக்கின் விகற்பங் கற்பங்
குரோதம் மோகங் கொலையஞர் மதநகை
விராயெண் குணனுமா ணவமென விளம்பினை
5. அஞ்ஞா னம்பொய் அயர்வே மோகம்
பைசால சூநியம் மாச்சரி யம்பய
மாவேழ் குணமும் மாயைக் கருளினை
இருத்தலுங் கிடத்தலும் இருவினை யியற்றலும்
விடுத்தலும் பரநிந்தை மேவலென் றெடுத்த
10. அறுவகைக் குணனுங் கருமத் தருளினை
ஆங்கவை தானும் நீங்காது நின்று
தன்வழிச் செலுத்தித் தானே தானாய்
என்வழி யென்பதொன் றின்றா மன்ன
ஊரும் பேரு முருவுங் கொண்டென்
15. ஊரும் பேரு முருவுங் கெடுத்த
பெண்ணை சூழ்ந்த வெண்ணெயம் பதியிற்
சைவ சிகாமணி மெய்யர் மெய்ய
மும்மலஞ் சடமென மொழிந்தனை யம்ம
மாறுகோள் கூறல் போலுந் தேறுஞ்
20. சடஞ்செய லதனைச் சார்ந்திடு மெனினே
கடம்பட மதனுட் கண்டில விடம்படும்
ஊன்றிரள் போன்ற தாயில் தோன்றி
யணைந்தாங் ககறல் வேண்டுங் குணங்களும்
பன்மையின் றாகும் எம்மைவந் தணையத்
25. தானே மாட்டா தியானோ செய்கிலன்
நீயோ செய்யாய் நின்மல னாயிட்டு
இயல்பெனிற் போகா தென்றும் மயல்கெடப்
பந்தம் வந்த வாறிங்கு
அந்த மாதி யில்லாய் அருளே.

कूऱिय मूण्ड्रु मलत्तिऩ् कुणक्कुऱि
वेऱु किळक्किऩ् विहऱ्पङ् कऱ्पङ्
कुरोदम् मोहङ् कॊलैयञर् मदनहै
विरायॆण् कुणऩुमा णवमॆऩ विळम्बिऩै
५. अञ्ञा ऩम्बॊय् अयर्वे मोहम्
पैसाल सूनियम् माच्चरि यम्बय
मावेऴ् कुणमुम् मायैक् करुळिऩै
इरुत्तलुङ् किडत्तलुम् इरुविऩै यियट्रलुम्
विडुत्तलुम् परनिन्दै मेवलॆऩ् ऱॆडुत्त
१०. अऱुवहैक् कुणऩुङ् करुमत् तरुळिऩै
आङ्गवै ताऩुम् नीङ्गादु निण्ड्रु
तऩ्वऴिच् सॆलुत्तित् ताऩे ताऩाय्
ऎऩ्वऴि यॆऩ्बदॊऩ् ऱिण्ड्रा मऩ्ऩ
ऊरुम् पेरु मुरुवुङ् कॊण्डॆऩ्
१५. ऊरुम् पेरु मुरुवुङ् कॆडुत्त
पॆण्णै सूऴ्न्द वॆण्णॆयम् पदियिऱ्
सैव सिहामणि मॆय्यर् मॆय्य
मुम्मलञ् सडमॆऩ मॊऴिन्दऩै यम्म
माऱुहोळ् कूऱल् पोलुन् देऱुञ्
२०. सडञ्जॆय लदऩैच् चार्न्दिडु मॆऩिऩे
कडम्बड मदऩुट् कण्डिल विडम्बडुम्
ऊण्ड्रिरळ् पोण्ड्र तायिल् तोण्ड्रि
यणैन्दाङ् कहऱल् वेण्डुङ् कुणङ्गळुम्
पऩ्मैयिऩ् ऱाहुम् ऎम्मैवन् दणैयत्
२५. ताऩे माट्टा तियाऩो सॆय्गिलऩ्
नीयो सॆय्याय् निऩ्मल ऩायिट्टु
इयल्बॆऩिऱ् पोहा तॆण्ड्रुम् मयल्गॆडप्
पन्दम् वन्द वाऱिङ्गु
अन्द मादि यिल्लाय् अरुळे.
 
इस मन्दिर का गीत                                                                                                                     बंद करो / खोलो

Get the Flash Player to see this player.

 
इस मन्दिर का चित्र                                                                                                                                   बंद करो / खोलो
   

अनुवाद:

Under construction. Contributions welcome.
சிற்பி