दानकर्ता दान कीजिए
3. இருபா விருபது
001 इरुबा इरुबदु
 
इस मन्दिर का चलचित्र                                                                                                                   बंद करो / खोलो

 

Get Flash to see this player.


 
काणॊलित् तॊहुप्पै अऩ्बळिप्पाहत् तन्दवर्गळ्
इराम्चि नाट्टुबुऱप् पाडल् आय्वु मैयम्,
५१/२३, पाण्डिय वेळाळर् तॆरु, मदुरै ६२५ ००१.
0425 2333535, 5370535.
तेवारत् तलङ्गळुक्कु इक् काणॊलिक् काट्चिहळ् कुऱुन्दट्टाह विऱ्पऩैक्कु उण्डु.


 
पद्य : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
पद्य संख्या : 6

மதிநுதல் பாக னாகிக் கதிதர
வெண்ணெய்த் தோன்றி நண்ணியுள் புகுந்தென்
உளம்வெளி செய்துன் அளவில் காட்சி
காட்டியெற் காட்டினை எனினும் நாட்டிஎன்
5. உண்மையும் பெருமையும் நுவலில் அண்ணல்
பாதாள சத்தி பரியந்த மாக
ஓதி யுணர்ந்த நானே ஏக
முழுத்தும்நின் றனனே முதல்வ முழுத்தும்
புலன்கடைப் பூழை நுழைந்தனன் கலங்கி
10. ஆங்கைந் தவத்தையும் அடைந்தனன் நீங்கிப்
போக்கு வரவு புரிந்தனன் தூக்கி
எவ்விடத் துண்மையும் இவ்விடத் தாதலுஞ்
செல்லிடத் தெய்தலுந் தெரித்த மூன்றினும்
ஒன்றெனக் கருளுல் வேண்டும் என்றும்
15. இல்ல திலதாய் உள்ள துளதெனுஞ்
சொல்லே சொல்லாய்ச் சொல்லுங் காலைச்
சிறுத்தலும் பெருத்தலு மிலவே நிறுத்தி
யானை யெறும்பி னானது போலெனின்
ஞான மன்றவை காய வாழ்க்கை
20. மற்றவை யடைந்தன வுளவெனின் அற்றன்று
விட்ட குறையின் அறிந்து தொன்று
தொட்டுவந் தனவென வேண்டும் நட்ட
பெரியதிற் பெருமையுஞ் சிறியதிற் சிறுமையு
முரியது நினக்கே யுண்மை பெரியோய்
25. எனக்கின் றாகும் என்றும்
மனக்கினி யாயினி மற்றது மொழியே.

मदिनुदल् पाह ऩाहिक् कदिदर
वॆण्णॆय्त् तोण्ड्रि नण्णियुळ् पुहुन्दॆऩ्
उळम्वॆळि सॆय्दुऩ् अळविल् काट्चि
काट्टियॆऱ् काट्टिऩै ऎऩिऩुम् नाट्टिऎऩ्
५. उण्मैयुम् पॆरुमैयुम् नुवलिल् अण्णल्
पादाळ सत्ति परियन्द माह
ओदि युणर्न्द नाऩे एह
मुऴुत्तुम्निऩ् ऱऩऩे मुदल्व मुऴुत्तुम्
पुलऩ्कडैप् पूऴै नुऴैन्दऩऩ् कलङ्गि
१०. आङ्गैन् दवत्तैयुम् अडैन्दऩऩ् नीङ्गिप्
पोक्कु वरवु पुरिन्दऩऩ् तूक्कि
ऎव्विडत् तुण्मैयुम् इव्विडत् तादलुञ्
सॆल्लिडत् तॆय्दलुन् दॆरित्त मूण्ड्रिऩुम्
ऒण्ड्रॆऩक् करुळुल् वेण्डुम् ऎण्ड्रुम्
१५. इल्ल तिलदाय् उळ्ळ तुळदॆऩुञ्
सॊल्ले सॊल्लाय्स् सॊल्लुङ् कालैच्
सिऱुत्तलुम् पॆरुत्तलु मिलवे निऱुत्ति
याऩै यॆऱुम्बि ऩाऩदु पोलॆऩिऩ्
ञाऩ मण्ड्रवै काय वाऴ्क्कै
२०. मट्रवै यडैन्दऩ वुळवॆऩिऩ् अट्रण्ड्रु
विट्ट कुऱैयिऩ् अऱिन्दु तॊण्ड्रु
तॊट्टुवन् दऩवॆऩ वेण्डुम् नट्ट
पॆरियदिऱ् पॆरुमैयुञ् सिऱियदिऱ् सिऱुमैयु
मुरियदु निऩक्के युण्मै पॆरियोय्
२५. ऎऩक्किऩ् ऱाहुम् ऎण्ड्रुम्
मऩक्किऩि यायिऩि मट्रदु मॊऴिये.
 
इस मन्दिर का गीत                                                                                                                     बंद करो / खोलो

Get the Flash Player to see this player.

 
इस मन्दिर का चित्र                                                                                                                                   बंद करो / खोलो
   

अनुवाद:

Under construction. Contributions welcome.
சிற்பி