दानकर्ता दान कीजिए
3. இருபா விருபது
001 इरुबा इरुबदु
 
इस मन्दिर का चलचित्र                                                                                                                   बंद करो / खोलो

 

Get Flash to see this player.


 
काणॊलित् तॊहुप्पै अऩ्बळिप्पाहत् तन्दवर्गळ्
इराम्चि नाट्टुबुऱप् पाडल् आय्वु मैयम्,
५१/२३, पाण्डिय वेळाळर् तॆरु, मदुरै ६२५ ००१.
0425 2333535, 5370535.
तेवारत् तलङ्गळुक्कु इक् काणॊलिक् काट्चिहळ् कुऱुन्दट्टाह विऱ्पऩैक्कु उण्डु.


 
पद्य : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
पद्य संख्या : 8

தெரித்ததென் கொண்டெனை யுருத்திர பசுபதி
செடிய னேனையும் அடிமை செய்யப்
படிவங் கொண்டு முடிவுகாட் டில்லாப்
பெண்ணை யாளும் வெண்ணெய் மெய்ய
5. அவத்தையிற் றெரித்தன னாயின் அவத்தை
தெரிந்தாங் கிரித்தலு மிலனே திருத்துங்
காலம் முதலிய கருவி யாயின்
மாலும் பிரமனும் வந்தெனை யடையார்
ஓதுங் காலை யொன்றையொன் றுணரா
10. சேதந மன்றவை பேதைச் செயலுமிச்
சேதந வானாற் செயல் கொள வேண்டும்
போத மவற்றைப் புணர்வதை யறியேன்
கருவித் திரளினுங் காண்பதோ ரொன்றாம்
ஒருவுத லறியேன் உணர்வில னாதலின்
15. நிற்கொடு கண்டன னாயின் எற்குக்
கருவி யாயினை பெருமையு மிலவே
யானே பிரமங் கோனே வேண்டா
இன்னுங் கேண்மோ மன்ன நின்னின்
முன்ன மென்றன் உணர்வில னாதலின்
20. என்னைக் காண்பினுங் காண்பல காணாது
உன்னைக் காண்பினுங் காண்பல வுன்னோடு
ஒருங்கு காண்பினுங் காண்பல அருந்துணை
கண்ட வாறே தெனது கண்ணே
அண்ட வாண அருட்பெருங் கடலே.

तॆरित्तदॆऩ् कॊण्डॆऩै युरुत्तिर पसुबदि
सॆडिय ऩेऩैयुम् अडिमै सॆय्यप्
पडिवङ् कॊण्डु मुडिवुहाट् टिल्लाप्
पॆण्णै याळुम् वॆण्णॆय् मॆय्य
५. अवत्तैयिऱ् ऱॆरित्तऩ ऩायिऩ् अवत्तै
तॆरिन्दाङ् किरित्तलु मिलऩे तिरुत्तुङ्
कालम् मुदलिय करुवि यायिऩ्
मालुम् पिरमऩुम् वन्दॆऩै यडैयार्
ओदुङ् कालै यॊण्ड्रैयॊऩ् ऱुणरा
१०. सेदन मण्ड्रवै पेदैच् चॆयलुमिच्
सेदन वाऩाऱ् सॆयल् कॊळ वेण्डुम्
पोद मवट्रैप् पुणर्वदै यऱियेऩ्
करुवित् तिरळिऩुङ् काण्बदो रॊण्ड्राम्
ऒरुवुद लऱियेऩ् उणर्विल ऩादलिऩ्
१५. निऱ्कॊडु कण्डऩ ऩायिऩ् ऎऱ्कुक्
करुवि यायिऩै पॆरुमैयु मिलवे
याऩे पिरमङ् कोऩे वेण्डा
इऩ्ऩुङ् केण्मो मऩ्ऩ निऩ्ऩिऩ्
मुऩ्ऩ मॆण्ड्रऩ् उणर्विल ऩादलिऩ्
२०. ऎऩ्ऩैक् काण्बिऩुङ् काण्बल काणादु
उऩ्ऩैक् काण्बिऩुङ् काण्बल वुऩ्ऩोडु
ऒरुङ्गु काण्बिऩुङ् काण्बल अरुन्दुणै
कण्ड वाऱे तॆऩदु कण्णे
अण्ड वाण अरुट्पॆरुङ् कडले.
 
इस मन्दिर का गीत                                                                                                                     बंद करो / खोलो

Get the Flash Player to see this player.

 
इस मन्दिर का चित्र                                                                                                                                   बंद करो / खोलो
   

अनुवाद:

Under construction. Contributions welcome.
சிற்பி