ದಾನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ದಯವಿಟ್ಟು ದಾನ ಮಾಡಿ
ಮೊದಲ ತಿರುಮುರೈ
136 ದಶಕಗಳು, 1469 ವಚನಗಳು, 88 ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು
001 ತಿರುಪ್ಪಿರಮಬುರಂ
 
ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೃಶ್ಯ ಮುದ್ರಿಕೆ                                                                                                                   ಮುಚ್ಚು/ತೆರೆ

 

Get Flash to see this player.


 
ಕಾಣೊಲಿತ್ ತೊಹುಪ್ಪೈ ಅನ್ಬಳಿಪ್ಪಾಹತ್ ತಂದವರ್ಗಳ್
ಇರಾಮ್ಚಿ ನಾಟ್ಟುಬುಱಪ್ ಪಾಡಲ್ ಆಯ್ವು ಮೈಯಂ,
೫೧/೨೩, ಪಾಂಡಿಯ ವೇಳಾಳರ್ ತೆರು, ಮದುರೈ ೬೨೫ ೦೦೧.
0425 2333535, 5370535.
ತೇವಾರತ್ ತಲಂಗಳುಕ್ಕು ಇಕ್ ಕಾಣೊಲಿಕ್ ಕಾಟ್ಚಿಹಳ್ ಕುಱುಂದಟ್ಟಾಹ ವಿಱ್ಪನೈಕ್ಕು ಉಂಡು.


 
ವಚನ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ವಚನದ ಸಂಖ್ಯೆ:10 ವಚನ : ನಟ್ಟಬಾಡೈ

புத்தரோடுபொறி யில்சமணும்புறங் கூறநெறிநில்லா
ஒத்தசொல்லவுல கம்பலிதேர்ந்தென துள்ளங்கவர்கள்வன்
மத்தயானைமறு கவ்வுரிபோர்த்ததோர் மாயம்மிதுவென்னப்
பித்தர்போலும்பிர மாபுரமேவிய பெம்மானிவனன்றே.

ಪುತ್ತರೋಡುಬೊಱಿ ಯಿಲ್ಸಮಣುಂಬುಱಙ್ ಕೂಱನೆಱಿನಿಲ್ಲಾ
ಒತ್ತಸೊಲ್ಲವುಲ ಕಂಬಲಿದೇರ್ಂದೆನ ತುಳ್ಳಂಗವರ್ಗಳ್ವನ್
ಮತ್ತಯಾನೈಮಱು ಕವ್ವುರಿಬೋರ್ತ್ತದೋರ್ ಮಾಯಮ್ಮಿದುವೆನ್ನಪ್
ಪಿತ್ತರ್ಬೋಲುಂಬಿರ ಮಾಬುರಮೇವಿಯ ಪೆಮ್ಮಾನಿವನಂಡ್ರೇ.
 
ಈ ಹಾಡಿನ ಕೊರಳ ಧ್ವನಿ                                                                                                                     ಮುಚ್ಚು/ತೆರೆ

Get the Flash Player to see this player.

ಕುರಲಿಸೈ: ತರುಮಬುರಂ ಪ. ಸುವಾಮಿನಾದನ್,
ಉರಿಮೈ: ವಾಣಿ ಪದಿವಹಂ, ಕಾಲ್ವಾಯ್ ಸಾಲೈ, ತಿರುವಾನ್ಮಿಯೂರ್, ಸೆನ್ನೈ ೬೦೦೦೪೧
www.vanirec.com
 
ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಚಿತ್ರ                                                                                                                                   ಮುಚ್ಚು/ತೆರೆ
   

ಭಾಷಾಂತರ/ಅನುವಾದ :

ಪುಣ್ಯವಿಲ್ಲದಂತಹ ಬೌದ್ಧರೂ, ಅರಿವಿಲ್ಲದ ಶ್ರಮಣರೂ,
ಶೈವ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ದೂರಲು, ಅದು ಜ್ಞಾನಿಗಳು
ರೂಢಿಸಿದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲದೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ತಮಗೆ
ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ತೋರುವ ದೋಷ ಪೂರ್ಣವಾದ
ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿರಲು,
ಲೋಕಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಮಾಡುವ
ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕದ್ದ ಕಳ್ಳ, ಮದ್ದಾನೆಯನ್ನು
ಭ್ರಮಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ಕೊಂದು,
ಅದರ ಚರ್ಮವನ್ನು ಸುಲಿದು, ಮೈಮೇಲೆ ಹೊದ್ದುಕೊಂಡು
ಅದು ತನಗೊಂದು ಲೀಲಾಜಾಲವಾದ ಮಾಯಾ ಕೃತ್ಯವೋ
ಎಂಬುವಂತೆ ಮಾಡಿ, ಉನ್ಮತ್ತನಾಗಿ ಬೆಳಗುವ ಬ್ರಹ್ಮಪುರದಲ್ಲಿ
ವಾಸಗೈವ ಭಗವಂತನಾಗಿರುವವನು ಇವನೇ ಅಲ್ಲವೇನು!
ಕನ್ನಡಾನುವಾದ : ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, 2010
சிற்பி