ದಾನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ದಯವಿಟ್ಟು ದಾನ ಮಾಡಿ
ಮೊದಲ ತಿರುಮುರೈ
136 ದಶಕಗಳು, 1469 ವಚನಗಳು, 88 ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು
001 ತಿರುಪ್ಪಿರಮಬುರಂ
 
ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೃಶ್ಯ ಮುದ್ರಿಕೆ                                                                                                                   ಮುಚ್ಚು/ತೆರೆ

 

Get Flash to see this player.


 
ಕಾಣೊಲಿತ್ ತೊಹುಪ್ಪೈ ಅನ್ಬಳಿಪ್ಪಾಹತ್ ತಂದವರ್ಗಳ್
ಇರಾಮ್ಚಿ ನಾಟ್ಟುಬುಱಪ್ ಪಾಡಲ್ ಆಯ್ವು ಮೈಯಂ,
೫೧/೨೩, ಪಾಂಡಿಯ ವೇಳಾಳರ್ ತೆರು, ಮದುರೈ ೬೨೫ ೦೦೧.
0425 2333535, 5370535.
ತೇವಾರತ್ ತಲಂಗಳುಕ್ಕು ಇಕ್ ಕಾಣೊಲಿಕ್ ಕಾಟ್ಚಿಹಳ್ ಕುಱುಂದಟ್ಟಾಹ ವಿಱ್ಪನೈಕ್ಕು ಉಂಡು.


 
ವಚನ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ವಚನದ ಸಂಖ್ಯೆ:2 ವಚನ : ನಟ್ಟಬಾಡೈ

முற்றலாமையிள நாகமோடேன முளைக்கொம்பவைபூண்டு
வற்றலோடுகல னாப்பலிதேர்ந்தென துள்ளங்கவர்கள்வன்
கற்றல்கேட்டலுடை யார்பெரியார்கழல் கையால் தொழுதேத்தப்
பெற்றமூர்ந்தபிர மாபுரமேவிய பெம்மானிவனன்றே.

ಮುಟ್ರಲಾಮೈಯಿಳ ನಾಹಮೋಡೇನ ಮುಳೈಕ್ಕೊಂಬವೈಬೂಂಡು
ವಟ್ರಲೋಡುಹಲ ನಾಪ್ಪಲಿದೇರ್ಂದೆನ ತುಳ್ಳಂಗವರ್ಗಳ್ವನ್
ಕಟ್ರಲ್ಗೇಟ್ಟಲುಡೈ ಯಾರ್ಬೆರಿಯಾರ್ಗೞಲ್ ಕೈಯಾಲ್ ತೊೞುದೇತ್ತಪ್
ಪೆಟ್ರಮೂರ್ಂದಬಿರ ಮಾಬುರಮೇವಿಯ ಪೆಮ್ಮಾನಿವನಂಡ್ರೇ.
 
ಈ ಹಾಡಿನ ಕೊರಳ ಧ್ವನಿ                                                                                                                     ಮುಚ್ಚು/ತೆರೆ

Get the Flash Player to see this player.

ಕುರಲಿಸೈ: ತರುಮಬುರಂ ಪ. ಸುವಾಮಿನಾದನ್,
ಉರಿಮೈ: ವಾಣಿ ಪದಿವಹಂ, ಕಾಲ್ವಾಯ್ ಸಾಲೈ, ತಿರುವಾನ್ಮಿಯೂರ್, ಸೆನ್ನೈ ೬೦೦೦೪೧
www.vanirec.com
 
ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಚಿತ್ರ                                                                                                                                   ಮುಚ್ಚು/ತೆರೆ
   

ಭಾಷಾಂತರ/ಅನುವಾದ :

ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಮುದಿಯಾದ, ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಆಮೆಯ ಚಿಪ್ಪನ್ನೂ,
ಎಳೆಯದಾದ ನಾಗರ ಹಾವನ್ನೂ, ಹಂದಿಯ ಕೋರೆ ದಾಡೆಯಂತಹ
ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನೂ ಪೋಣಿಸಿ ಮಾಲೆಯಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡು,
ಮಾಂಸವೆಲ್ಲವೂ ಒಣಗಿ ಹೋದಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಪಾಲದಲ್ಲಿ ಉಣಿಸನ್ನು
ಯಾಚಿಸಿ, ಬಂದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕದ್ದ ಕಳ್ಳ, ಶಾಸ್ತ್ರಾಧ್ಯಯನ
ಮತ್ತು ತರ್ಕದಲ್ಲಿ ಘನತೆವೆತ್ತ ಹಿರಿಯರಾದವರು ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳನ್ನು
ಅವರ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿ ಪೂಜಿಸಲು, ಅವರುಗಳಿಗೆ ಕೃಪೆಗೈವ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ
ವೃಷಭ ವಾಹನನಾಗಿ ದರ್ಶನವೀಯುವ ಬ್ರಹ್ಮಪುರದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗುವಂತಹ
ಭಗವಂತನಾಗಿರುವವನು ಇವನೇ ಅಲ್ಲವೇನು!
ಕನ್ನಡಾನುವಾದ : ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, 2010
சிற்பி