ದಾನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ದಯವಿಟ್ಟು ದಾನ ಮಾಡಿ
ಮೊದಲ ತಿರುಮುರೈ
136 ದಶಕಗಳು, 1469 ವಚನಗಳು, 88 ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು
001 ತಿರುಪ್ಪಿರಮಬುರಂ
 
ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೃಶ್ಯ ಮುದ್ರಿಕೆ                                                                                                                   ಮುಚ್ಚು/ತೆರೆ

 

Get Flash to see this player.


 
ಕಾಣೊಲಿತ್ ತೊಹುಪ್ಪೈ ಅನ್ಬಳಿಪ್ಪಾಹತ್ ತಂದವರ್ಗಳ್
ಇರಾಮ್ಚಿ ನಾಟ್ಟುಬುಱಪ್ ಪಾಡಲ್ ಆಯ್ವು ಮೈಯಂ,
೫೧/೨೩, ಪಾಂಡಿಯ ವೇಳಾಳರ್ ತೆರು, ಮದುರೈ ೬೨೫ ೦೦೧.
0425 2333535, 5370535.
ತೇವಾರತ್ ತಲಂಗಳುಕ್ಕು ಇಕ್ ಕಾಣೊಲಿಕ್ ಕಾಟ್ಚಿಹಳ್ ಕುಱುಂದಟ್ಟಾಹ ವಿಱ್ಪನೈಕ್ಕು ಉಂಡು.


 
ವಚನ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ವಚನದ ಸಂಖ್ಯೆ:3 ವಚನ : ನಟ್ಟಬಾಡೈ

நீர்பரந்தநிமிர் புன்சடைமேலோர் நிலாவெண்மதிசூடி
ஏர்பரந்தவின வெள்வளைசோரவென் னுள்ளங்கவர்கள்வன்
ஊர்பரந்தவுல கின்முதலாகிய வோரூரிதுவென்னப்
பேர்பரந்தபிர மாபுரமேவிய பெம்மானிவனன்றே.

ನೀರ್ಬರಂದನಿಮಿರ್ ಪುನ್ಚಡೈಮೇಲೋರ್ ನಿಲಾವೆಣ್ಮದಿಸೂಡಿ
ಏರ್ಬರಂದವಿನ ವೆಳ್ವಳೈಸೋರವೆನ್ ನುಳ್ಳಂಗವರ್ಗಳ್ವನ್
ಊರ್ಬರಂದವುಲ ಕಿನ್ಮುದಲಾಹಿಯ ವೋರೂರಿದುವೆನ್ನಪ್
ಪೇರ್ಬರಂದಬಿರ ಮಾಬುರಮೇವಿಯ ಪೆಮ್ಮಾನಿವನಂಡ್ರೇ.
 
ಈ ಹಾಡಿನ ಕೊರಳ ಧ್ವನಿ                                                                                                                     ಮುಚ್ಚು/ತೆರೆ

Get the Flash Player to see this player.

ಕುರಲಿಸೈ: ತರುಮಬುರಂ ಪ. ಸುವಾಮಿನಾದನ್,
ಉರಿಮೈ: ವಾಣಿ ಪದಿವಹಂ, ಕಾಲ್ವಾಯ್ ಸಾಲೈ, ತಿರುವಾನ್ಮಿಯೂರ್, ಸೆನ್ನೈ ೬೦೦೦೪೧
www.vanirec.com
 
ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಚಿತ್ರ                                                                                                                                   ಮುಚ್ಚು/ತೆರೆ
   

ಭಾಷಾಂತರ/ಅನುವಾದ :

ಗಂಗೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿದಂತಹ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿದಂತಹ ಜಡೆಯ
ಮುಡಿಯ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಕೊನ್ರೈ ಮಾಲೆಯನ್ನು
ಔನ್ನತ್ಯದಿಂದ ಧರಿಸಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನಾದ ಶಿವ ಮಹಾದೇವ,
ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರುವಂತಹ ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ
ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಉಮಾದೇವಿಯೊಡನೆ ಕೂಡಿ ಭೂತಗಣಗಳು
ಹಾಡುತ್ತಿರಲು ಸುಖದಿಂದ ವಾಸಿಸುವ ಮಂದಿರವು ತಿರುಪ್ಪರಂಕುನ್ರಂ
ಎಂಬುದಾಗಿದೆಯೋ

ಕನ್ನಡಾನುವಾದ : ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, 2010

சிற்பி