ದಾನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ದಯವಿಟ್ಟು ದಾನ ಮಾಡಿ
ಮೊದಲ ತಿರುಮುರೈ
136 ದಶಕಗಳು, 1469 ವಚನಗಳು, 88 ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು
001 ತಿರುಪ್ಪಿರಮಬುರಂ
 
ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೃಶ್ಯ ಮುದ್ರಿಕೆ                                                                                                                   ಮುಚ್ಚು/ತೆರೆ

 

Get Flash to see this player.


 
ಕಾಣೊಲಿತ್ ತೊಹುಪ್ಪೈ ಅನ್ಬಳಿಪ್ಪಾಹತ್ ತಂದವರ್ಗಳ್
ಇರಾಮ್ಚಿ ನಾಟ್ಟುಬುಱಪ್ ಪಾಡಲ್ ಆಯ್ವು ಮೈಯಂ,
೫೧/೨೩, ಪಾಂಡಿಯ ವೇಳಾಳರ್ ತೆರು, ಮದುರೈ ೬೨೫ ೦೦೧.
0425 2333535, 5370535.
ತೇವಾರತ್ ತಲಂಗಳುಕ್ಕು ಇಕ್ ಕಾಣೊಲಿಕ್ ಕಾಟ್ಚಿಹಳ್ ಕುಱುಂದಟ್ಟಾಹ ವಿಱ್ಪನೈಕ್ಕು ಉಂಡು.


 
ವಚನ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ವಚನದ ಸಂಖ್ಯೆ:7 ವಚನ : ನಟ್ಟಬಾಡೈ

சடைமுயங்குபுன லன்அனலன்னெரி வீசிச்சதிர்வெய்த
உடைமுயங்குமர வோடுழிதந்தென துள்ளங்கவர்கள்வன்
கடன்முயங்குகழி சூழ்குளிர்கானலம் பொன்னஞ்சிறகன்னம்
பெடைமுயங்குபிர மாபுரமேவிய பெம்மானிவனன்றே.

ಸಡೈಮುಯಂಗುಬುನ ಲನ್ಅನಲನ್ನೆರಿ ವೀಸಿಚ್ಚದಿರ್ವೆಯ್ದ
ಉಡೈಮುಯಂಗುಮರ ವೋಡುೞಿದಂದೆನ ತುಳ್ಳಂಗವರ್ಗಳ್ವನ್
ಕಡನ್ಮುಯಂಗುಹೞಿ ಸೂೞ್ಗುಳಿರ್ಗಾನಲಂ ಪೊನ್ನಂಜಿಱಹನ್ನಂ
ಪೆಡೈಮುಯಂಗುಬಿರ ಮಾಬುರಮೇವಿಯ ಪೆಮ್ಮಾನಿವನಂಡ್ರೇ.
 
ಈ ಹಾಡಿನ ಕೊರಳ ಧ್ವನಿ                                                                                                                     ಮುಚ್ಚು/ತೆರೆ

Get the Flash Player to see this player.

ಕುರಲಿಸೈ: ತರುಮಬುರಂ ಪ. ಸುವಾಮಿನಾದನ್,
ಉರಿಮೈ: ವಾಣಿ ಪದಿವಹಂ, ಕಾಲ್ವಾಯ್ ಸಾಲೈ, ತಿರುವಾನ್ಮಿಯೂರ್, ಸೆನ್ನೈ ೬೦೦೦೪೧
www.vanirec.com
 
ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಚಿತ್ರ                                                                                                                                   ಮುಚ್ಚು/ತೆರೆ
   

ಭಾಷಾಂತರ/ಅನುವಾದ :

ಜಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಗಂಗೆಯನ್ನುಳ್ಳ, ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ಕರಗಳಲ್ಲಿ
ಬೆಂಕಿಯನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ, ತನ್ನ ವಸ್ತ್ರದ ಮೇಲೆ ಭದ್ರವಾಗಿ
ಕಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಹಾವಿನವನಾಗಿ, ಬೆಂಕಿಯುರಿಯು ಬೀಸಿ ನಟನವಾಡಿ
ತಿರಿಯುತ್ತಾ ಬಂದು, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕದ್ದ ಕಳ್ಳ, ಕಡಲು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ
ಹಿನ್ನೀರಿನಿಂದ ಆವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ, ಶೀತಲವಾದ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿರುವ
ತೋಪುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತಹ, ತಮ್ಮ ಪ್ರಣಯಿನಿಯರನ್ನು ಬಯಸಿ
ತಿರಿಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸುಂದರವಾದ ರೆಕ್ಕೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಹಂಸ
ಪಕ್ಷಿಗಳಿರುವಂತಹ, ಬ್ರಹ್ಮಪುರದಲ್ಲಿ ನಿವಾಸಗೈವ
ಭಗವಂತನಾಗಿರುವವನು ಇವನೇ ಅಲ್ಲವೇನು!
ಕನ್ನಡಾನುವಾದ : ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, 2010
சிற்பி