ದಾನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ದಯವಿಟ್ಟು ದಾನ ಮಾಡಿ
13. உண்மைநெறி விளக்கம்
001 ಉಣ್ಮೈನೆಱಿವಿಳಕ್ಕಂ
 
ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೃಶ್ಯ ಮುದ್ರಿಕೆ                                                                                                                   ಮುಚ್ಚು/ತೆರೆ

 

Get Flash to see this player.


 
ಕಾಣೊಲಿತ್ ತೊಹುಪ್ಪೈ ಅನ್ಬಳಿಪ್ಪಾಹತ್ ತಂದವರ್ಗಳ್
ಇರಾಮ್ಚಿ ನಾಟ್ಟುಬುಱಪ್ ಪಾಡಲ್ ಆಯ್ವು ಮೈಯಂ,
೫೧/೨೩, ಪಾಂಡಿಯ ವೇಳಾಳರ್ ತೆರು, ಮದುರೈ ೬೨೫ ೦೦೧.
0425 2333535, 5370535.
ತೇವಾರತ್ ತಲಂಗಳುಕ್ಕು ಇಕ್ ಕಾಣೊಲಿಕ್ ಕಾಟ್ಚಿಹಳ್ ಕುಱುಂದಟ್ಟಾಹ ವಿಱ್ಪನೈಕ್ಕು ಉಂಡು.


 
ವಚನ : 1 2 3 4 5 6
ವಚನದ ಸಂಖ್ಯೆ:4

4. பரைஉயிரில் யானெனதொன் றறநின்ற தடியாம்
    பார்ப்பிடமெங் குஞ்சிவமாய்த் தோன்றலது முகமாம்
உரையிறந்த சுகமதுவே முடியாகும் என்றங்
    குண்மையினை மிகத்தெளிந்து பொருள்வேறொன் றின்றித்
தரைமுதலிற் போகாது நிலையினில்நில் லாது
    தற்பரையி னின்றழுந்தா தற்புதத்தி னாகுந்
தெரிவரிய பரமானந் தத்திற் சேர்தல்
    சிவனுண்மைத் தெரிசனமாய்ச் செப்பும் நூலே.

೪. ಪರೈಉಯಿರಿಲ್ ಯಾನೆನದೊನ್ ಱಱನಿಂಡ್ರ ತಡಿಯಾಂ
ಪಾರ್ಪ್ಪಿಡಮೆಙ್ ಕುಂಜಿವಮಾಯ್ತ್ ತೋಂಡ್ರಲದು ಮುಹಮಾಂ
ಉರೈಯಿಱಂದ ಸುಹಮದುವೇ ಮುಡಿಯಾಹುಂ ಎಂಡ್ರಙ್
ಕುಣ್ಮೈಯಿನೈ ಮಿಹತ್ತೆಳಿಂದು ಪೊರುಳ್ವೇಱೊನ್ ಱಿಂಡ್ರಿತ್
ತರೈಮುದಲಿಱ್ ಪೋಹಾದು ನಿಲೈಯಿನಿಲ್ನಿಲ್ ಲಾದು
ತಱ್ಪರೈಯಿ ನಿಂಡ್ರೞುಂದಾ ತಱ್ಪುದತ್ತಿ ನಾಹುನ್
ತೆರಿವರಿಯ ಪರಮಾನನ್ ದತ್ತಿಱ್ ಸೇರ್ದಲ್
ಸಿವನುಣ್ಮೈತ್ ತೆರಿಸನಮಾಯ್ಸ್ ಸೆಪ್ಪುಂ ನೂಲೇ.
 
ಈ ಹಾಡಿನ ಕೊರಳ ಧ್ವನಿ                                                                                                                     ಮುಚ್ಚು/ತೆರೆ

Get the Flash Player to see this player.

 
ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಚಿತ್ರ                                                                                                                                   ಮುಚ್ಚು/ತೆರೆ
   

ಭಾಷಾಂತರ/ಅನುವಾದ :

Under construction. Contributions welcome.
சிற்பி