ದಾನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ದಯವಿಟ್ಟು ದಾನ ಮಾಡಿ
13. உண்மைநெறி விளக்கம்
001 ಉಣ್ಮೈನೆಱಿವಿಳಕ್ಕಂ
 
ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೃಶ್ಯ ಮುದ್ರಿಕೆ                                                                                                                   ಮುಚ್ಚು/ತೆರೆ

 

Get Flash to see this player.


 
ಕಾಣೊಲಿತ್ ತೊಹುಪ್ಪೈ ಅನ್ಬಳಿಪ್ಪಾಹತ್ ತಂದವರ್ಗಳ್
ಇರಾಮ್ಚಿ ನಾಟ್ಟುಬುಱಪ್ ಪಾಡಲ್ ಆಯ್ವು ಮೈಯಂ,
೫೧/೨೩, ಪಾಂಡಿಯ ವೇಳಾಳರ್ ತೆರು, ಮದುರೈ ೬೨೫ ೦೦೧.
0425 2333535, 5370535.
ತೇವಾರತ್ ತಲಂಗಳುಕ್ಕು ಇಕ್ ಕಾಣೊಲಿಕ್ ಕಾಟ್ಚಿಹಳ್ ಕುಱುಂದಟ್ಟಾಹ ವಿಱ್ಪನೈಕ್ಕು ಉಂಡು.


 
ವಚನ : 1 2 3 4 5 6
ವಚನದ ಸಂಖ್ಯೆ:5

எப்பொருள்வந் துற்றிடினும் அப்பொருளைப் பார்த்திங்
    கெய்தும்உயிர் தனைக்கண்டிவ் வுயிர்க்கு மேலாம்
ஒப்பில்அருள் கண்டுசிவத் துண்மை கண்டு
    உற்றதெல்லாம் அதனாலே பற்றி நோக்கித்
தப்பினைச்செய் வதும்அதுவே நினைப்பும்அது தானே
    தரும்உணர்வும் பொசிப்பும்அது தானே யாகும்
எப்பொருளும் அசைவில்லை யெனஅந்தப் பொருளோ
    டியைவதுவே சிவயோகம் எனும்இறைவன் மொழியே.

ಎಪ್ಪೊರುಳ್ವನ್ ದುಟ್ರಿಡಿನುಂ ಅಪ್ಪೊರುಳೈಪ್ ಪಾರ್ತ್ತಿಙ್
ಕೆಯ್ದುಮ್ಉಯಿರ್ ತನೈಕ್ಕಂಡಿವ್ ವುಯಿರ್ಕ್ಕು ಮೇಲಾಂ
ಒಪ್ಪಿಲ್ಅರುಳ್ ಕಂಡುಸಿವತ್ ತುಣ್ಮೈ ಕಂಡು
ಉಟ್ರದೆಲ್ಲಾಂ ಅದನಾಲೇ ಪಟ್ರಿ ನೋಕ್ಕಿತ್
ತಪ್ಪಿನೈಚ್ಚೆಯ್ ವದುಮ್ಅದುವೇ ನಿನೈಪ್ಪುಮ್ಅದು ತಾನೇ
ತರುಮ್ಉಣರ್ವುಂ ಪೊಸಿಪ್ಪುಮ್ಅದು ತಾನೇ ಯಾಹುಂ
ಎಪ್ಪೊರುಳುಂ ಅಸೈವಿಲ್ಲೈ ಯೆನಅಂದಪ್ ಪೊರುಳೋ
ಟಿಯೈವದುವೇ ಸಿವಯೋಹಂ ಎನುಮ್ಇಱೈವನ್ ಮೊೞಿಯೇ.
 
ಈ ಹಾಡಿನ ಕೊರಳ ಧ್ವನಿ                                                                                                                     ಮುಚ್ಚು/ತೆರೆ

Get the Flash Player to see this player.

 
ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಚಿತ್ರ                                                                                                                                   ಮುಚ್ಚು/ತೆರೆ
   

ಭಾಷಾಂತರ/ಅನುವಾದ :

Under construction. Contributions welcome.
சிற்பி