ದಾನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ದಯವಿಟ್ಟು ದಾನ ಮಾಡಿ
13. உண்மைநெறி விளக்கம்
001 ಉಣ್ಮೈನೆಱಿವಿಳಕ್ಕಂ
 
ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೃಶ್ಯ ಮುದ್ರಿಕೆ                                                                                                                   ಮುಚ್ಚು/ತೆರೆ

 

Get Flash to see this player.


 
ಕಾಣೊಲಿತ್ ತೊಹುಪ್ಪೈ ಅನ್ಬಳಿಪ್ಪಾಹತ್ ತಂದವರ್ಗಳ್
ಇರಾಮ್ಚಿ ನಾಟ್ಟುಬುಱಪ್ ಪಾಡಲ್ ಆಯ್ವು ಮೈಯಂ,
೫೧/೨೩, ಪಾಂಡಿಯ ವೇಳಾಳರ್ ತೆರು, ಮದುರೈ ೬೨೫ ೦೦೧.
0425 2333535, 5370535.
ತೇವಾರತ್ ತಲಂಗಳುಕ್ಕು ಇಕ್ ಕಾಣೊಲಿಕ್ ಕಾಟ್ಚಿಹಳ್ ಕುಱುಂದಟ್ಟಾಹ ವಿಱ್ಪನೈಕ್ಕು ಉಂಡು.


 
ವಚನ : 1 2 3 4 5 6
ವಚನದ ಸಂಖ್ಯೆ:6

பாதகங்கள் செய்திடினும் கொலைகளவு கள்ளுப்
    பயின்றிடினும் நெறியல்லா நெறிபயிற்றி வரினும்
சாதிநெறி தப்பிடினும் தவறுகள்வந் திடினும்
    தனக்கெனஓர் செயலற்றுத் தான்அதுவாய் நிற்கில்
நாதன்இவன் உடல்உயிராய் உண்டுறங்கி நடந்து
    நானாபோ கங்களையுந் தானாகச் செய்து
பேதமற நின்றிவனைத் தானாக்கி விடுவன்
    பெருகுசிவ போகமெனப் பேசுநெறி இதுவே.

ಪಾದಹಂಗಳ್ ಸೆಯ್ದಿಡಿನುಂ ಕೊಲೈಹಳವು ಕಳ್ಳುಪ್
ಪಯಿಂಡ್ರಿಡಿನುಂ ನೆಱಿಯಲ್ಲಾ ನೆಱಿಬಯಿಟ್ರಿ ವರಿನುಂ
ಸಾದಿನೆಱಿ ತಪ್ಪಿಡಿನುಂ ತವಱುಹಳ್ವನ್ ದಿಡಿನುಂ
ತನಕ್ಕೆನಓರ್ ಸೆಯಲಟ್ರುತ್ ತಾನ್ಅದುವಾಯ್ ನಿಱ್ಕಿಲ್
ನಾದನ್ಇವನ್ ಉಡಲ್ಉಯಿರಾಯ್ ಉಂಡುಱಂಗಿ ನಡಂದು
ನಾನಾಬೋ ಕಂಗಳೈಯುನ್ ದಾನಾಹಚ್ ಚೆಯ್ದು
ಪೇದಮಱ ನಿಂಡ್ರಿವನೈತ್ ತಾನಾಕ್ಕಿ ವಿಡುವನ್
ಪೆರುಹುಸಿವ ಪೋಹಮೆನಪ್ ಪೇಸುನೆಱಿ ಇದುವೇ.
 
ಈ ಹಾಡಿನ ಕೊರಳ ಧ್ವನಿ                                                                                                                     ಮುಚ್ಚು/ತೆರೆ

Get the Flash Player to see this player.

 
ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಚಿತ್ರ                                                                                                                                   ಮುಚ್ಚು/ತೆರೆ
   

ಭಾಷಾಂತರ/ಅನುವಾದ :

Under construction. Contributions welcome.
சிற்பி