ದಾನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ದಯವಿಟ್ಟು ದಾನ ಮಾಡಿ
3. இருபா விருபது
001 ಇರುಬಾ ಇರುಬದು
 
ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೃಶ್ಯ ಮುದ್ರಿಕೆ                                                                                                                   ಮುಚ್ಚು/ತೆರೆ

 

Get Flash to see this player.


 
ಕಾಣೊಲಿತ್ ತೊಹುಪ್ಪೈ ಅನ್ಬಳಿಪ್ಪಾಹತ್ ತಂದವರ್ಗಳ್
ಇರಾಮ್ಚಿ ನಾಟ್ಟುಬುಱಪ್ ಪಾಡಲ್ ಆಯ್ವು ಮೈಯಂ,
೫೧/೨೩, ಪಾಂಡಿಯ ವೇಳಾಳರ್ ತೆರು, ಮದುರೈ ೬೨೫ ೦೦೧.
0425 2333535, 5370535.
ತೇವಾರತ್ ತಲಂಗಳುಕ್ಕು ಇಕ್ ಕಾಣೊಲಿಕ್ ಕಾಟ್ಚಿಹಳ್ ಕುಱುಂದಟ್ಟಾಹ ವಿಱ್ಪನೈಕ್ಕು ಉಂಡು.


 
ವಚನ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ವಚನದ ಸಂಖ್ಯೆ:10

மன்னிய கன்மச் சமத்திடை மலங்களை
அந்நிய மாக்கி அருள்வழி யதனான்
என்னுள் புகுந்தனை யெனினே முன்னைத்
திரிமலந் தீர்த்த தேசிக நின்னோடு
5. ஒருவுத லின்றி யுடந்தையே யாகும்
பெருநிலை யாகல் வேண்டும் மருவிடு
மும்மல மதனால் எம்முள்நின் றிலையெனின்
அம்மலத் திரிவுஞ் செம்மலர்த் தாள்நிழற்
சேர்த்தலு மிலவாய்ச் சார்பவை பற்றிப்
10. பெயர்வில னாகும் பெரும தீர்வின்று
அமைந்த கருமத் தியைந்ததை யல்லது
சமைந்தன விலவெனச் சாற்றில் அமைந்த
மாயேயங் கன்ம மாமல மூன்றும்
மாயா தாகவே யார்ச்சந மாயையின்
15. உற்பவந் தீரா வொழுகுமொன் றொன்று
நிற்சம மாயி னல்லது நிற்பெறல்
இல்லென மொழிந்த தொல்லறந் தனக்கு
மேயா தாகும் நாயே னுளத்து
நின்றனை யென்பனோ நின்றிலை யென்பனோ
20. பொன்றிய பொன்றிற் றிலமல மென்பனோ
ஒன்றினை யுரைத்தருள் மன்ற குன்றாப்
பெண்ணைப் புனல்வயல் வெண்ணெய்க் கதிபதி
கைகண் தலைவாய் கால்செவி மூக்குயர்
மெய்கொண் டென்வினை வேரறப் பறித்த
25. மெய்கண்ட தேவ வினையிலி
மைகொண்ட கண்ட வழுவிலென் மதியே.

ಮನ್ನಿಯ ಕನ್ಮಚ್ ಚಮತ್ತಿಡೈ ಮಲಂಗಳೈ
ಅನ್ನಿಯ ಮಾಕ್ಕಿ ಅರುಳ್ವೞಿ ಯದನಾನ್
ಎನ್ನುಳ್ ಪುಹುಂದನೈ ಯೆನಿನೇ ಮುನ್ನೈತ್
ತಿರಿಮಲನ್ ದೀರ್ತ್ತ ತೇಸಿಹ ನಿನ್ನೋಡು
೫. ಒರುವುದ ಲಿಂಡ್ರಿ ಯುಡಂದೈಯೇ ಯಾಹುಂ
ಪೆರುನಿಲೈ ಯಾಹಲ್ ವೇಂಡುಂ ಮರುವಿಡು
ಮುಮ್ಮಲ ಮದನಾಲ್ ಎಮ್ಮುಳ್ನಿನ್ ಱಿಲೈಯೆನಿನ್
ಅಮ್ಮಲತ್ ತಿರಿವುಞ್ ಸೆಮ್ಮಲರ್ತ್ ತಾಳ್ನಿೞಱ್
ಸೇರ್ತ್ತಲು ಮಿಲವಾಯ್ಸ್ ಸಾರ್ಬವೈ ಪಟ್ರಿಪ್
೧೦. ಪೆಯರ್ವಿಲ ನಾಹುಂ ಪೆರುಮ ತೀರ್ವಿಂಡ್ರು
ಅಮೈಂದ ಕರುಮತ್ ತಿಯೈಂದದೈ ಯಲ್ಲದು
ಸಮೈಂದನ ವಿಲವೆನಚ್ ಚಾಟ್ರಿಲ್ ಅಮೈಂದ
ಮಾಯೇಯಙ್ ಕನ್ಮ ಮಾಮಲ ಮೂಂಡ್ರುಂ
ಮಾಯಾ ತಾಹವೇ ಯಾರ್ಸ್ಚನ ಮಾಯೈಯಿನ್
೧೫. ಉಱ್ಪವನ್ ದೀರಾ ವೊೞುಹುಮೊನ್ ಱೊಂಡ್ರು
ನಿಱ್ಚಮ ಮಾಯಿ ನಲ್ಲದು ನಿಱ್ಪೆಱಲ್
ಇಲ್ಲೆನ ಮೊೞಿಂದ ತೊಲ್ಲಱನ್ ದನಕ್ಕು
ಮೇಯಾ ತಾಹುಂ ನಾಯೇ ನುಳತ್ತು
ನಿಂಡ್ರನೈ ಯೆನ್ಬನೋ ನಿಂಡ್ರಿಲೈ ಯೆನ್ಬನೋ
೨೦. ಪೊಂಡ್ರಿಯ ಪೊಂಡ್ರಿಱ್ ಱಿಲಮಲ ಮೆನ್ಬನೋ
ಒಂಡ್ರಿನೈ ಯುರೈತ್ತರುಳ್ ಮಂಡ್ರ ಕುಂಡ್ರಾಪ್
ಪೆಣ್ಣೈಪ್ ಪುನಲ್ವಯಲ್ ವೆಣ್ಣೆಯ್ಕ್ ಕದಿಬದಿ
ಕೈಹಣ್ ತಲೈವಾಯ್ ಕಾಲ್ಸೆವಿ ಮೂಕ್ಕುಯರ್
ಮೆಯ್ಗೊಣ್ ಟೆನ್ವಿನೈ ವೇರಱಪ್ ಪಱಿತ್ತ
೨೫. ಮೆಯ್ಗಂಡ ತೇವ ವಿನೈಯಿಲಿ
ಮೈಹೊಂಡ ಕಂಡ ವೞುವಿಲೆನ್ ಮದಿಯೇ.
 
ಈ ಹಾಡಿನ ಕೊರಳ ಧ್ವನಿ                                                                                                                     ಮುಚ್ಚು/ತೆರೆ

Get the Flash Player to see this player.

 
ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಚಿತ್ರ                                                                                                                                   ಮುಚ್ಚು/ತೆರೆ
   

ಭಾಷಾಂತರ/ಅನುವಾದ :

Under construction. Contributions welcome.
சிற்பி