ದಾನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ದಯವಿಟ್ಟು ದಾನ ಮಾಡಿ
3. இருபா விருபது
001 ಇರುಬಾ ಇರುಬದು
 
ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೃಶ್ಯ ಮುದ್ರಿಕೆ                                                                                                                   ಮುಚ್ಚು/ತೆರೆ

 

Get Flash to see this player.


 
ಕಾಣೊಲಿತ್ ತೊಹುಪ್ಪೈ ಅನ್ಬಳಿಪ್ಪಾಹತ್ ತಂದವರ್ಗಳ್
ಇರಾಮ್ಚಿ ನಾಟ್ಟುಬುಱಪ್ ಪಾಡಲ್ ಆಯ್ವು ಮೈಯಂ,
೫೧/೨೩, ಪಾಂಡಿಯ ವೇಳಾಳರ್ ತೆರು, ಮದುರೈ ೬೨೫ ೦೦೧.
0425 2333535, 5370535.
ತೇವಾರತ್ ತಲಂಗಳುಕ್ಕು ಇಕ್ ಕಾಣೊಲಿಕ್ ಕಾಟ್ಚಿಹಳ್ ಕುಱುಂದಟ್ಟಾಹ ವಿಱ್ಪನೈಕ್ಕು ಉಂಡು.


 
ವಚನ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ವಚನದ ಸಂಖ್ಯೆ:13

அறிவிப்ப தொன்றறிவ தொன்றும் அறிவித்
தறியாத தொன்றென் றறிந்தும் – அறிவித்
தறிபொளூ டேகூடித் தன்னறிவு மாய்ந்து
பிறிவற்று நிற்பதே பேறு. இறந்தோய் கரணங்க ளெல்லாம் எனக்குச்
சிறந்தோ யெனினுமெய்த் தேவே பிறந்துடனாங்
காயங் கொளவுங் கொளாமலும் கண்டதுநீ
ஆயன்கொல் பாதவத் தற்று.

ಅಱಿವಿಪ್ಪ ತೊಂಡ್ರಱಿವ ತೊಂಡ್ರುಂ ಅಱಿವಿತ್
ತಱಿಯಾದ ತೊಂಡ್ರೆನ್ ಱಱಿಂದುಂ – ಅಱಿವಿತ್
ತಱಿಬೊಳೂ ಟೇಹೂಡಿತ್ ತನ್ನಱಿವು ಮಾಯ್ಂದು
ಪಿಱಿವಟ್ರು ನಿಱ್ಪದೇ ಪೇಱು. ಇಱಂದೋಯ್ ಕರಣಂಗ ಳೆಲ್ಲಾಂ ಎನಕ್ಕುಚ್
ಸಿಱಂದೋ ಯೆನಿನುಮೆಯ್ತ್ ತೇವೇ ಪಿಱಂದುಡನಾಙ್
ಕಾಯಙ್ ಕೊಳವುಙ್ ಕೊಳಾಮಲುಂ ಕಂಡದುನೀ
ಆಯನ್ಕೊಲ್ ಪಾದವತ್ ತಟ್ರು.
 
ಈ ಹಾಡಿನ ಕೊರಳ ಧ್ವನಿ                                                                                                                     ಮುಚ್ಚು/ತೆರೆ

Get the Flash Player to see this player.

 
ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಚಿತ್ರ                                                                                                                                   ಮುಚ್ಚು/ತೆರೆ
   

ಭಾಷಾಂತರ/ಅನುವಾದ :

Under construction. Contributions welcome.
சிற்பி