ದಾನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ದಯವಿಟ್ಟು ದಾನ ಮಾಡಿ
3. இருபா விருபது
001 ಇರುಬಾ ಇರುಬದು
 
ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೃಶ್ಯ ಮುದ್ರಿಕೆ                                                                                                                   ಮುಚ್ಚು/ತೆರೆ

 

Get Flash to see this player.


 
ಕಾಣೊಲಿತ್ ತೊಹುಪ್ಪೈ ಅನ್ಬಳಿಪ್ಪಾಹತ್ ತಂದವರ್ಗಳ್
ಇರಾಮ್ಚಿ ನಾಟ್ಟುಬುಱಪ್ ಪಾಡಲ್ ಆಯ್ವು ಮೈಯಂ,
೫೧/೨೩, ಪಾಂಡಿಯ ವೇಳಾಳರ್ ತೆರು, ಮದುರೈ ೬೨೫ ೦೦೧.
0425 2333535, 5370535.
ತೇವಾರತ್ ತಲಂಗಳುಕ್ಕು ಇಕ್ ಕಾಣೊಲಿಕ್ ಕಾಟ್ಚಿಹಳ್ ಕುಱುಂದಟ್ಟಾಹ ವಿಱ್ಪನೈಕ್ಕು ಉಂಡು.


 
ವಚನ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ವಚನದ ಸಂಖ್ಯೆ:14

அற்றதென் பாச முற்றதுன் கழலே
அருட்டுறை யுறையும் பொருட்சுவை நாத
வேறென் றிருந்த வென்னை யான்பெற
வேறின்மை கண்ட மெய்கண்ட தேவ
5. இருவினை யென்ப தென்னைகொல் அருளிய
மனமே காயம் வாக்கெனும் மூன்றின்
இதமே யகித மெனுமிவை யாயில்
கணத்திடை யழியுந் தினைத்துணை யாகா
காரணஞ் சடமதன் காரிய மஃதால்
10. ஆரணங் காம்வழி யடியேற் கென்னைகொல்
செயலென தாயினுஞ் செயலே வாராது
இயமன் செய்தி யிதற்கெனின் அமைவும்
பின்னையின் றாகும் அன்னது மிங்குச்
செய்திக் குள்ள செயலவை யருத்தின்
15. மையல்தீர் இயமற்கு வழக்கில்லை மன்ன
ஒருவரே யமையு மொருவா வொருவற்கு
இருவரும் வேண்டா இறைவனு நின்றனை
நின்னது கருணை சொல்லள வின்றே
அமைத்தது துய்ப்பின் எமக்கணை வின்றாம்
20. உள்ளது போகா தில்லது வாராது
உள்ளதே யுள்ள தெனுமுரை யதனாற்
கொள்ளும் வகையாற் கொளுத்திடு மாயின்
வள்ளன் மையெலா முன்னிட வமையும்
ஈய வேண்டு மெனும்விதி யின்றாம்
25. ஆயினு மென்னை யருந்துயர்ப் படுத்த
நாயி னேற்கு நன்றுமன் மாயக்
கருமமுங் கரும பந்தமுந்
தெருள வருளுஞ் சிவபெரு மானே.

ಅಟ್ರದೆನ್ ಪಾಸ ಮುಟ್ರದುನ್ ಕೞಲೇ
ಅರುಟ್ಟುಱೈ ಯುಱೈಯುಂ ಪೊರುಟ್ಚುವೈ ನಾದ
ವೇಱೆನ್ ಱಿರುಂದ ವೆನ್ನೈ ಯಾನ್ಬೆಱ
ವೇಱಿನ್ಮೈ ಕಂಡ ಮೆಯ್ಗಂಡ ತೇವ
೫. ಇರುವಿನೈ ಯೆನ್ಬ ತೆನ್ನೈಹೊಲ್ ಅರುಳಿಯ
ಮನಮೇ ಕಾಯಂ ವಾಕ್ಕೆನುಂ ಮೂಂಡ್ರಿನ್
ಇದಮೇ ಯಹಿದ ಮೆನುಮಿವೈ ಯಾಯಿಲ್
ಕಣತ್ತಿಡೈ ಯೞಿಯುನ್ ದಿನೈತ್ತುಣೈ ಯಾಹಾ
ಕಾರಣಞ್ ಸಡಮದನ್ ಕಾರಿಯ ಮಗ್ದಾಲ್
೧೦. ಆರಣಙ್ ಕಾಮ್ವೞಿ ಯಡಿಯೇಱ್ ಕೆನ್ನೈಹೊಲ್
ಸೆಯಲೆನ ತಾಯಿನುಞ್ ಸೆಯಲೇ ವಾರಾದು
ಇಯಮನ್ ಸೆಯ್ದಿ ಯಿದಱ್ಕೆನಿನ್ ಅಮೈವುಂ
ಪಿನ್ನೈಯಿನ್ ಱಾಹುಂ ಅನ್ನದು ಮಿಂಗುಚ್
ಸೆಯ್ದಿಕ್ ಕುಳ್ಳ ಸೆಯಲವೈ ಯರುತ್ತಿನ್
೧೫. ಮೈಯಲ್ದೀರ್ ಇಯಮಱ್ಕು ವೞಕ್ಕಿಲ್ಲೈ ಮನ್ನ
ಒರುವರೇ ಯಮೈಯು ಮೊರುವಾ ವೊರುವಱ್ಕು
ಇರುವರುಂ ವೇಂಡಾ ಇಱೈವನು ನಿಂಡ್ರನೈ
ನಿನ್ನದು ಕರುಣೈ ಸೊಲ್ಲಳ ವಿಂಡ್ರೇ
ಅಮೈತ್ತದು ತುಯ್ಪ್ಪಿನ್ ಎಮಕ್ಕಣೈ ವಿಂಡ್ರಾಂ
೨೦. ಉಳ್ಳದು ಪೋಹಾ ತಿಲ್ಲದು ವಾರಾದು
ಉಳ್ಳದೇ ಯುಳ್ಳ ತೆನುಮುರೈ ಯದನಾಱ್
ಕೊಳ್ಳುಂ ವಹೈಯಾಱ್ ಕೊಳುತ್ತಿಡು ಮಾಯಿನ್
ವಳ್ಳನ್ ಮೈಯೆಲಾ ಮುನ್ನಿಡ ವಮೈಯುಂ
ಈಯ ವೇಂಡು ಮೆನುಮ್ವಿದಿ ಯಿಂಡ್ರಾಂ
೨೫. ಆಯಿನು ಮೆನ್ನೈ ಯರುಂದುಯರ್ಪ್ ಪಡುತ್ತ
ನಾಯಿ ನೇಱ್ಕು ನಂಡ್ರುಮನ್ ಮಾಯಕ್
ಕರುಮಮುಙ್ ಕರುಮ ಪಂದಮುನ್
ತೆರುಳ ವರುಳುಞ್ ಸಿವಬೆರು ಮಾನೇ.
 
ಈ ಹಾಡಿನ ಕೊರಳ ಧ್ವನಿ                                                                                                                     ಮುಚ್ಚು/ತೆರೆ

Get the Flash Player to see this player.

 
ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಚಿತ್ರ                                                                                                                                   ಮುಚ್ಚು/ತೆರೆ
   

ಭಾಷಾಂತರ/ಅನುವಾದ :

Under construction. Contributions welcome.
சிற்பி