ದಾನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ದಯವಿಟ್ಟು ದಾನ ಮಾಡಿ
3. இருபா விருபது
001 ಇರುಬಾ ಇರುಬದು
 
ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೃಶ್ಯ ಮುದ್ರಿಕೆ                                                                                                                   ಮುಚ್ಚು/ತೆರೆ

 

Get Flash to see this player.


 
ಕಾಣೊಲಿತ್ ತೊಹುಪ್ಪೈ ಅನ್ಬಳಿಪ್ಪಾಹತ್ ತಂದವರ್ಗಳ್
ಇರಾಮ್ಚಿ ನಾಟ್ಟುಬುಱಪ್ ಪಾಡಲ್ ಆಯ್ವು ಮೈಯಂ,
೫೧/೨೩, ಪಾಂಡಿಯ ವೇಳಾಳರ್ ತೆರು, ಮದುರೈ ೬೨೫ ೦೦೧.
0425 2333535, 5370535.
ತೇವಾರತ್ ತಲಂಗಳುಕ್ಕು ಇಕ್ ಕಾಣೊಲಿಕ್ ಕಾಟ್ಚಿಹಳ್ ಕುಱುಂದಟ್ಟಾಹ ವಿಱ್ಪನೈಕ್ಕು ಉಂಡು.


 
ವಚನ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ವಚನದ ಸಂಖ್ಯೆ:16

தேரா துரைப்பன் தெருமர லுளத்தொடு
பேரா தருளுதல் பெரியோர் கடனே
நின்னைக் கலப்ப தென்னுண் மையே
நின்னது நேர்மை சொல்மனத் தின்றே
5. எழுவகைத் தாதுவின் ஏழ்துளை யிரண்டும்
பெருமுழைக் குரம்பையிற் பெய்தகத் தடக்கி
நீக்கி யென்றனைப் போக்கற நிறுத்தி
இச்சை முதலிய எழுப்பி நடத்திடும்
விச்சை சாலவும் வியப்பது நிற்க
10. வாக்கும் மனமும் போக்குள தனுவுஞ்
சொல்லும் நினைவுஞ் செய்யுஞ் செயலும்
நல்லவுந் தீயவு மெல்லா மறிந்து
முறைபிற ழாமற் குறைவுநிறை வின்றாய்க்
காலமுந் தேசமும் மாலற வகுத்து
15. நடுவுநின் றருத்தலின் நடுவனா குதியே
சான்றோர் செய்தி மான்றிருப் பின்றே
சாலார் செயலே மாலா குவதே
அத்துவா மெத்தி யடங்கா வினைகளுஞ்
சுத்திசெய் தனையே ஒத்தகன் மத்திடை
20. நீங்கின வென்னை யூங்கூழ் வினைகளும்
ஆங்கவை யருத்தவ தாரைகொல் அதனாற்
கருமமு மருத்துங் கடனது வின்றாந்
தருமம் புரத்தல் பெருமைய தன்றே
கண்ணினுண் மணிய கருத்தினுட் கருத்த
25. வெண்ணெய் வேந்த மெய்கண்ட தேவ
இடர்ப்படு குரம்பையுள் இருத்தித்
துடைப்பதில் லாவரு டோன்றிடச் சொல்லே.

ತೇರಾ ತುರೈಪ್ಪನ್ ತೆರುಮರ ಲುಳತ್ತೊಡು
ಪೇರಾ ತರುಳುದಲ್ ಪೆರಿಯೋರ್ ಕಡನೇ
ನಿನ್ನೈಕ್ ಕಲಪ್ಪ ತೆನ್ನುಣ್ ಮೈಯೇ
ನಿನ್ನದು ನೇರ್ಮೈ ಸೊಲ್ಮನತ್ ತಿಂಡ್ರೇ
೫. ಎೞುವಹೈತ್ ತಾದುವಿನ್ ಏೞ್ದುಳೈ ಯಿರಂಡುಂ
ಪೆರುಮುೞೈಕ್ ಕುರಂಬೈಯಿಱ್ ಪೆಯ್ದಹತ್ ತಡಕ್ಕಿ
ನೀಕ್ಕಿ ಯೆಂಡ್ರನೈಪ್ ಪೋಕ್ಕಱ ನಿಱುತ್ತಿ
ಇಚ್ಚೈ ಮುದಲಿಯ ಎೞುಪ್ಪಿ ನಡತ್ತಿಡುಂ
ವಿಚ್ಚೈ ಸಾಲವುಂ ವಿಯಪ್ಪದು ನಿಱ್ಕ
೧೦. ವಾಕ್ಕುಂ ಮನಮುಂ ಪೋಕ್ಕುಳ ತನುವುಞ್
ಸೊಲ್ಲುಂ ನಿನೈವುಞ್ ಸೆಯ್ಯುಞ್ ಸೆಯಲುಂ
ನಲ್ಲವುನ್ ದೀಯವು ಮೆಲ್ಲಾ ಮಱಿಂದು
ಮುಱೈಬಿಱ ೞಾಮಱ್ ಕುಱೈವುನಿಱೈ ವಿಂಡ್ರಾಯ್ಕ್
ಕಾಲಮುನ್ ದೇಸಮುಂ ಮಾಲಱ ವಹುತ್ತು
೧೫. ನಡುವುನಿನ್ ಱರುತ್ತಲಿನ್ ನಡುವನಾ ಕುದಿಯೇ
ಸಾಂಡ್ರೋರ್ ಸೆಯ್ದಿ ಮಾಂಡ್ರಿರುಪ್ ಪಿಂಡ್ರೇ
ಸಾಲಾರ್ ಸೆಯಲೇ ಮಾಲಾ ಕುವದೇ
ಅತ್ತುವಾ ಮೆತ್ತಿ ಯಡಂಗಾ ವಿನೈಹಳುಞ್
ಸುತ್ತಿಸೆಯ್ ತನೈಯೇ ಒತ್ತಹನ್ ಮತ್ತಿಡೈ
೨೦. ನೀಂಗಿನ ವೆನ್ನೈ ಯೂಂಗೂೞ್ ವಿನೈಹಳುಂ
ಆಂಗವೈ ಯರುತ್ತವ ತಾರೈಹೊಲ್ ಅದನಾಱ್
ಕರುಮಮು ಮರುತ್ತುಙ್ ಕಡನದು ವಿಂಡ್ರಾನ್
ತರುಮಂ ಪುರತ್ತಲ್ ಪೆರುಮೈಯ ತಂಡ್ರೇ
ಕಣ್ಣಿನುಣ್ ಮಣಿಯ ಕರುತ್ತಿನುಟ್ ಕರುತ್ತ
೨೫. ವೆಣ್ಣೆಯ್ ವೇಂದ ಮೆಯ್ಗಂಡ ತೇವ
ಇಡರ್ಪ್ಪಡು ಕುರಂಬೈಯುಳ್ ಇರುತ್ತಿತ್
ತುಡೈಪ್ಪದಿಲ್ ಲಾವರು ಟೋಂಡ್ರಿಡಚ್ ಚೊಲ್ಲೇ.
 
ಈ ಹಾಡಿನ ಕೊರಳ ಧ್ವನಿ                                                                                                                     ಮುಚ್ಚು/ತೆರೆ

Get the Flash Player to see this player.

 
ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಚಿತ್ರ                                                                                                                                   ಮುಚ್ಚು/ತೆರೆ
   

ಭಾಷಾಂತರ/ಅನುವಾದ :

Under construction. Contributions welcome.
சிற்பி