ದಾನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ದಯವಿಟ್ಟು ದಾನ ಮಾಡಿ
3. இருபா விருபது
001 ಇರುಬಾ ಇರುಬದು
 
ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೃಶ್ಯ ಮುದ್ರಿಕೆ                                                                                                                   ಮುಚ್ಚು/ತೆರೆ

 

Get Flash to see this player.


 
ಕಾಣೊಲಿತ್ ತೊಹುಪ್ಪೈ ಅನ್ಬಳಿಪ್ಪಾಹತ್ ತಂದವರ್ಗಳ್
ಇರಾಮ್ಚಿ ನಾಟ್ಟುಬುಱಪ್ ಪಾಡಲ್ ಆಯ್ವು ಮೈಯಂ,
೫೧/೨೩, ಪಾಂಡಿಯ ವೇಳಾಳರ್ ತೆರು, ಮದುರೈ ೬೨೫ ೦೦೧.
0425 2333535, 5370535.
ತೇವಾರತ್ ತಲಂಗಳುಕ್ಕು ಇಕ್ ಕಾಣೊಲಿಕ್ ಕಾಟ್ಚಿಹಳ್ ಕುಱುಂದಟ್ಟಾಹ ವಿಱ್ಪನೈಕ್ಕು ಉಂಡು.


 
ವಚನ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ವಚನದ ಸಂಖ್ಯೆ:4

கூறிய மூன்று மலத்தின் குணக்குறி
வேறு கிளக்கின் விகற்பங் கற்பங்
குரோதம் மோகங் கொலையஞர் மதநகை
விராயெண் குணனுமா ணவமென விளம்பினை
5. அஞ்ஞா னம்பொய் அயர்வே மோகம்
பைசால சூநியம் மாச்சரி யம்பய
மாவேழ் குணமும் மாயைக் கருளினை
இருத்தலுங் கிடத்தலும் இருவினை யியற்றலும்
விடுத்தலும் பரநிந்தை மேவலென் றெடுத்த
10. அறுவகைக் குணனுங் கருமத் தருளினை
ஆங்கவை தானும் நீங்காது நின்று
தன்வழிச் செலுத்தித் தானே தானாய்
என்வழி யென்பதொன் றின்றா மன்ன
ஊரும் பேரு முருவுங் கொண்டென்
15. ஊரும் பேரு முருவுங் கெடுத்த
பெண்ணை சூழ்ந்த வெண்ணெயம் பதியிற்
சைவ சிகாமணி மெய்யர் மெய்ய
மும்மலஞ் சடமென மொழிந்தனை யம்ம
மாறுகோள் கூறல் போலுந் தேறுஞ்
20. சடஞ்செய லதனைச் சார்ந்திடு மெனினே
கடம்பட மதனுட் கண்டில விடம்படும்
ஊன்றிரள் போன்ற தாயில் தோன்றி
யணைந்தாங் ககறல் வேண்டுங் குணங்களும்
பன்மையின் றாகும் எம்மைவந் தணையத்
25. தானே மாட்டா தியானோ செய்கிலன்
நீயோ செய்யாய் நின்மல னாயிட்டு
இயல்பெனிற் போகா தென்றும் மயல்கெடப்
பந்தம் வந்த வாறிங்கு
அந்த மாதி யில்லாய் அருளே.

ಕೂಱಿಯ ಮೂಂಡ್ರು ಮಲತ್ತಿನ್ ಕುಣಕ್ಕುಱಿ
ವೇಱು ಕಿಳಕ್ಕಿನ್ ವಿಹಱ್ಪಙ್ ಕಱ್ಪಙ್
ಕುರೋದಂ ಮೋಹಙ್ ಕೊಲೈಯಞರ್ ಮದನಹೈ
ವಿರಾಯೆಣ್ ಕುಣನುಮಾ ಣವಮೆನ ವಿಳಂಬಿನೈ
೫. ಅಞ್ಞಾ ನಂಬೊಯ್ ಅಯರ್ವೇ ಮೋಹಂ
ಪೈಸಾಲ ಸೂನಿಯಂ ಮಾಚ್ಚರಿ ಯಂಬಯ
ಮಾವೇೞ್ ಕುಣಮುಂ ಮಾಯೈಕ್ ಕರುಳಿನೈ
ಇರುತ್ತಲುಙ್ ಕಿಡತ್ತಲುಂ ಇರುವಿನೈ ಯಿಯಟ್ರಲುಂ
ವಿಡುತ್ತಲುಂ ಪರನಿಂದೈ ಮೇವಲೆನ್ ಱೆಡುತ್ತ
೧೦. ಅಱುವಹೈಕ್ ಕುಣನುಙ್ ಕರುಮತ್ ತರುಳಿನೈ
ಆಂಗವೈ ತಾನುಂ ನೀಂಗಾದು ನಿಂಡ್ರು
ತನ್ವೞಿಚ್ ಸೆಲುತ್ತಿತ್ ತಾನೇ ತಾನಾಯ್
ಎನ್ವೞಿ ಯೆನ್ಬದೊನ್ ಱಿಂಡ್ರಾ ಮನ್ನ
ಊರುಂ ಪೇರು ಮುರುವುಙ್ ಕೊಂಡೆನ್
೧೫. ಊರುಂ ಪೇರು ಮುರುವುಙ್ ಕೆಡುತ್ತ
ಪೆಣ್ಣೈ ಸೂೞ್ಂದ ವೆಣ್ಣೆಯಂ ಪದಿಯಿಱ್
ಸೈವ ಸಿಹಾಮಣಿ ಮೆಯ್ಯರ್ ಮೆಯ್ಯ
ಮುಮ್ಮಲಞ್ ಸಡಮೆನ ಮೊೞಿಂದನೈ ಯಮ್ಮ
ಮಾಱುಹೋಳ್ ಕೂಱಲ್ ಪೋಲುನ್ ದೇಱುಞ್
೨೦. ಸಡಂಜೆಯ ಲದನೈಚ್ ಚಾರ್ಂದಿಡು ಮೆನಿನೇ
ಕಡಂಬಡ ಮದನುಟ್ ಕಂಡಿಲ ವಿಡಂಬಡುಂ
ಊಂಡ್ರಿರಳ್ ಪೋಂಡ್ರ ತಾಯಿಲ್ ತೋಂಡ್ರಿ
ಯಣೈಂದಾಙ್ ಕಹಱಲ್ ವೇಂಡುಙ್ ಕುಣಂಗಳುಂ
ಪನ್ಮೈಯಿನ್ ಱಾಹುಂ ಎಮ್ಮೈವನ್ ದಣೈಯತ್
೨೫. ತಾನೇ ಮಾಟ್ಟಾ ತಿಯಾನೋ ಸೆಯ್ಗಿಲನ್
ನೀಯೋ ಸೆಯ್ಯಾಯ್ ನಿನ್ಮಲ ನಾಯಿಟ್ಟು
ಇಯಲ್ಬೆನಿಱ್ ಪೋಹಾ ತೆಂಡ್ರುಂ ಮಯಲ್ಗೆಡಪ್
ಪಂದಂ ವಂದ ವಾಱಿಂಗು
ಅಂದ ಮಾದಿ ಯಿಲ್ಲಾಯ್ ಅರುಳೇ.
 
ಈ ಹಾಡಿನ ಕೊರಳ ಧ್ವನಿ                                                                                                                     ಮುಚ್ಚು/ತೆರೆ

Get the Flash Player to see this player.

 
ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಚಿತ್ರ                                                                                                                                   ಮುಚ್ಚು/ತೆರೆ
   

ಭಾಷಾಂತರ/ಅನುವಾದ :

Under construction. Contributions welcome.
சிற்பி