ದಾನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ದಯವಿಟ್ಟು ದಾನ ಮಾಡಿ
3. இருபா விருபது
001 ಇರುಬಾ ಇರುಬದು
 
ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೃಶ್ಯ ಮುದ್ರಿಕೆ                                                                                                                   ಮುಚ್ಚು/ತೆರೆ

 

Get Flash to see this player.


 
ಕಾಣೊಲಿತ್ ತೊಹುಪ್ಪೈ ಅನ್ಬಳಿಪ್ಪಾಹತ್ ತಂದವರ್ಗಳ್
ಇರಾಮ್ಚಿ ನಾಟ್ಟುಬುಱಪ್ ಪಾಡಲ್ ಆಯ್ವು ಮೈಯಂ,
೫೧/೨೩, ಪಾಂಡಿಯ ವೇಳಾಳರ್ ತೆರು, ಮದುರೈ ೬೨೫ ೦೦೧.
0425 2333535, 5370535.
ತೇವಾರತ್ ತಲಂಗಳುಕ್ಕು ಇಕ್ ಕಾಣೊಲಿಕ್ ಕಾಟ್ಚಿಹಳ್ ಕುಱುಂದಟ್ಟಾಹ ವಿಱ್ಪನೈಕ್ಕು ಉಂಡು.


 
ವಚನ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ವಚನದ ಸಂಖ್ಯೆ:8

தெரித்ததென் கொண்டெனை யுருத்திர பசுபதி
செடிய னேனையும் அடிமை செய்யப்
படிவங் கொண்டு முடிவுகாட் டில்லாப்
பெண்ணை யாளும் வெண்ணெய் மெய்ய
5. அவத்தையிற் றெரித்தன னாயின் அவத்தை
தெரிந்தாங் கிரித்தலு மிலனே திருத்துங்
காலம் முதலிய கருவி யாயின்
மாலும் பிரமனும் வந்தெனை யடையார்
ஓதுங் காலை யொன்றையொன் றுணரா
10. சேதந மன்றவை பேதைச் செயலுமிச்
சேதந வானாற் செயல் கொள வேண்டும்
போத மவற்றைப் புணர்வதை யறியேன்
கருவித் திரளினுங் காண்பதோ ரொன்றாம்
ஒருவுத லறியேன் உணர்வில னாதலின்
15. நிற்கொடு கண்டன னாயின் எற்குக்
கருவி யாயினை பெருமையு மிலவே
யானே பிரமங் கோனே வேண்டா
இன்னுங் கேண்மோ மன்ன நின்னின்
முன்ன மென்றன் உணர்வில னாதலின்
20. என்னைக் காண்பினுங் காண்பல காணாது
உன்னைக் காண்பினுங் காண்பல வுன்னோடு
ஒருங்கு காண்பினுங் காண்பல அருந்துணை
கண்ட வாறே தெனது கண்ணே
அண்ட வாண அருட்பெருங் கடலே.

ತೆರಿತ್ತದೆನ್ ಕೊಂಡೆನೈ ಯುರುತ್ತಿರ ಪಸುಬದಿ
ಸೆಡಿಯ ನೇನೈಯುಂ ಅಡಿಮೈ ಸೆಯ್ಯಪ್
ಪಡಿವಙ್ ಕೊಂಡು ಮುಡಿವುಹಾಟ್ ಟಿಲ್ಲಾಪ್
ಪೆಣ್ಣೈ ಯಾಳುಂ ವೆಣ್ಣೆಯ್ ಮೆಯ್ಯ
೫. ಅವತ್ತೈಯಿಱ್ ಱೆರಿತ್ತನ ನಾಯಿನ್ ಅವತ್ತೈ
ತೆರಿಂದಾಙ್ ಕಿರಿತ್ತಲು ಮಿಲನೇ ತಿರುತ್ತುಙ್
ಕಾಲಂ ಮುದಲಿಯ ಕರುವಿ ಯಾಯಿನ್
ಮಾಲುಂ ಪಿರಮನುಂ ವಂದೆನೈ ಯಡೈಯಾರ್
ಓದುಙ್ ಕಾಲೈ ಯೊಂಡ್ರೈಯೊನ್ ಱುಣರಾ
೧೦. ಸೇದನ ಮಂಡ್ರವೈ ಪೇದೈಚ್ ಚೆಯಲುಮಿಚ್
ಸೇದನ ವಾನಾಱ್ ಸೆಯಲ್ ಕೊಳ ವೇಂಡುಂ
ಪೋದ ಮವಟ್ರೈಪ್ ಪುಣರ್ವದೈ ಯಱಿಯೇನ್
ಕರುವಿತ್ ತಿರಳಿನುಙ್ ಕಾಣ್ಬದೋ ರೊಂಡ್ರಾಂ
ಒರುವುದ ಲಱಿಯೇನ್ ಉಣರ್ವಿಲ ನಾದಲಿನ್
೧೫. ನಿಱ್ಕೊಡು ಕಂಡನ ನಾಯಿನ್ ಎಱ್ಕುಕ್
ಕರುವಿ ಯಾಯಿನೈ ಪೆರುಮೈಯು ಮಿಲವೇ
ಯಾನೇ ಪಿರಮಙ್ ಕೋನೇ ವೇಂಡಾ
ಇನ್ನುಙ್ ಕೇಣ್ಮೋ ಮನ್ನ ನಿನ್ನಿನ್
ಮುನ್ನ ಮೆಂಡ್ರನ್ ಉಣರ್ವಿಲ ನಾದಲಿನ್
೨೦. ಎನ್ನೈಕ್ ಕಾಣ್ಬಿನುಙ್ ಕಾಣ್ಬಲ ಕಾಣಾದು
ಉನ್ನೈಕ್ ಕಾಣ್ಬಿನುಙ್ ಕಾಣ್ಬಲ ವುನ್ನೋಡು
ಒರುಂಗು ಕಾಣ್ಬಿನುಙ್ ಕಾಣ್ಬಲ ಅರುಂದುಣೈ
ಕಂಡ ವಾಱೇ ತೆನದು ಕಣ್ಣೇ
ಅಂಡ ವಾಣ ಅರುಟ್ಪೆರುಙ್ ಕಡಲೇ.
 
ಈ ಹಾಡಿನ ಕೊರಳ ಧ್ವನಿ                                                                                                                     ಮುಚ್ಚು/ತೆರೆ

Get the Flash Player to see this player.

 
ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಚಿತ್ರ                                                                                                                                   ಮುಚ್ಚು/ತೆರೆ
   

ಭಾಷಾಂತರ/ಅನುವಾದ :

Under construction. Contributions welcome.
சிற்பி