ದಾನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ದಯವಿಟ್ಟು ದಾನ ಮಾಡಿ
6. திருக்களிற்றுப்படியார்
001 ತಿರುಕ್ಕಳಿಟ್ರುಪ್ಪಡಿಯಾರ್
 
ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೃಶ್ಯ ಮುದ್ರಿಕೆ                                                                                                                   ಮುಚ್ಚು/ತೆರೆ

 

Get Flash to see this player.


 
ಕಾಣೊಲಿತ್ ತೊಹುಪ್ಪೈ ಅನ್ಬಳಿಪ್ಪಾಹತ್ ತಂದವರ್ಗಳ್
ಇರಾಮ್ಚಿ ನಾಟ್ಟುಬುಱಪ್ ಪಾಡಲ್ ಆಯ್ವು ಮೈಯಂ,
೫೧/೨೩, ಪಾಂಡಿಯ ವೇಳಾಳರ್ ತೆರು, ಮದುರೈ ೬೨೫ ೦೦೧.
0425 2333535, 5370535.
ತೇವಾರತ್ ತಲಂಗಳುಕ್ಕು ಇಕ್ ಕಾಣೊಲಿಕ್ ಕಾಟ್ಚಿಹಳ್ ಕುಱುಂದಟ್ಟಾಹ ವಿಱ್ಪನೈಕ್ಕು ಉಂಡು.


 
முந்தய பாடல் மொத்தம் 100 ವಚನಗಳು
ವಚನದ ಸಂಖ್ಯೆ:
அடுத்த பாடல்
ವಚನದ ಸಂಖ್ಯೆ:2

தம்மில் தலைப்பட்டார் பாலே தலைப்பட்டுத்
தம்மில் தலைப்படுதல் தாமுணரில் - தம்மில்
நிலைப்படுவர் ஓரிருவர் நீக்கிநிலை யாக்கித்
தலைப்படுவர் தாமத் தலை.

ತಮ್ಮಿಲ್ ತಲೈಪ್ಪಟ್ಟಾರ್ ಪಾಲೇ ತಲೈಪ್ಪಟ್ಟುತ್
ತಮ್ಮಿಲ್ ತಲೈಪ್ಪಡುದಲ್ ತಾಮುಣರಿಲ್ - ತಮ್ಮಿಲ್
ನಿಲೈಪ್ಪಡುವರ್ ಓರಿರುವರ್ ನೀಕ್ಕಿನಿಲೈ ಯಾಕ್ಕಿತ್
ತಲೈಪ್ಪಡುವರ್ ತಾಮತ್ ತಲೈ.
 
ಈ ಹಾಡಿನ ಕೊರಳ ಧ್ವನಿ                                                                                                                     ಮುಚ್ಚು/ತೆರೆ

Get the Flash Player to see this player.

 
ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಚಿತ್ರ                                                                                                                                   ಮುಚ್ಚು/ತೆರೆ
   

ಭಾಷಾಂತರ/ಅನುವಾದ :

Under construction. Contributions welcome.
சிற்பி