ದಾನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ದಯವಿಟ್ಟು ದಾನ ಮಾಡಿ
ಮುಾರನೆಯ ತಿರುಮುರೈ
126 ದಶಕಗಳು, 1358 ವಚನಗಳು, 85 ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು
001 ಕೋಯಿಲ್
 
ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೃಶ್ಯ ಮುದ್ರಿಕೆ                                                                                                                   ಮುಚ್ಚು/ತೆರೆ

 

Get Flash to see this player.


 
ಕಾಣೊಲಿತ್ ತೊಹುಪ್ಪೈ ಅನ್ಬಳಿಪ್ಪಾಹತ್ ತಂದವರ್ಗಳ್
ಇರಾಮ್ಚಿ ನಾಟ್ಟುಬುಱಪ್ ಪಾಡಲ್ ಆಯ್ವು ಮೈಯಂ,
೫೧/೨೩, ಪಾಂಡಿಯ ವೇಳಾಳರ್ ತೆರು, ಮದುರೈ ೬೨೫ ೦೦೧.
0425 2333535, 5370535.
ತೇವಾರತ್ ತಲಂಗಳುಕ್ಕು ಇಕ್ ಕಾಣೊಲಿಕ್ ಕಾಟ್ಚಿಹಳ್ ಕುಱುಂದಟ್ಟಾಹ ವಿಱ್ಪನೈಕ್ಕು ಉಂಡು.


 
ವಚನ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ವಚನದ ಸಂಖ್ಯೆ:5 ವಚನ : ಕಾಂದಾರ ಪಂಜಮಂ

தொல்லை யார்அமு துண்ணநஞ் சுண்டதோர் தூம ணிமிட றாபகு வாயதோர்
பல்லை யார்தலை யிற்பலி ஏற்றுழல் பண்டரங்கா
தில்லை யார்தொழு தேத்துசிற் றம்பலம் சேர்த லால்கழற் சேவடி கைதொழ
இல்லை யாம்வினை தான்எரி யம்மதில் எய்தவனே.

ತೊಲ್ಲೈ ಯಾರ್ಅಮು ತುಣ್ಣನಞ್ ಸುಂಡದೋರ್ ತೂಮ ಣಿಮಿಡ ಱಾಬಹು ವಾಯದೋರ್
ಪಲ್ಲೈ ಯಾರ್ದಲೈ ಯಿಱ್ಪಲಿ ಏಟ್ರುೞಲ್ ಪಂಡರಂಗಾ
ತಿಲ್ಲೈ ಯಾರ್ದೊೞು ತೇತ್ತುಸಿಱ್ ಱಂಬಲಂ ಸೇರ್ದ ಲಾಲ್ಗೞಱ್ ಸೇವಡಿ ಕೈದೊೞ
ಇಲ್ಲೈ ಯಾಮ್ವಿನೈ ತಾನ್ಎರಿ ಯಮ್ಮದಿಲ್ ಎಯ್ದವನೇ.
 
ಈ ಹಾಡಿನ ಕೊರಳ ಧ್ವನಿ                                                                                                                     ಮುಚ್ಚು/ತೆರೆ

Get the Flash Player to see this player.

 
ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಚಿತ್ರ                                                                                                                                   ಮುಚ್ಚು/ತೆರೆ
   

ಭಾಷಾಂತರ/ಅನುವಾದ :

Under construction. Contributions welcome.
சிற்பி