ದಾನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ದಯವಿಟ್ಟು ದಾನ ಮಾಡಿ
ಮುಾರನೆಯ ತಿರುಮುರೈ
126 ದಶಕಗಳು, 1358 ವಚನಗಳು, 85 ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು
001 ಕೋಯಿಲ್
 
ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೃಶ್ಯ ಮುದ್ರಿಕೆ                                                                                                                   ಮುಚ್ಚು/ತೆರೆ

 

Get Flash to see this player.


 
ಕಾಣೊಲಿತ್ ತೊಹುಪ್ಪೈ ಅನ್ಬಳಿಪ್ಪಾಹತ್ ತಂದವರ್ಗಳ್
ಇರಾಮ್ಚಿ ನಾಟ್ಟುಬುಱಪ್ ಪಾಡಲ್ ಆಯ್ವು ಮೈಯಂ,
೫೧/೨೩, ಪಾಂಡಿಯ ವೇಳಾಳರ್ ತೆರು, ಮದುರೈ ೬೨೫ ೦೦೧.
0425 2333535, 5370535.
ತೇವಾರತ್ ತಲಂಗಳುಕ್ಕು ಇಕ್ ಕಾಣೊಲಿಕ್ ಕಾಟ್ಚಿಹಳ್ ಕುಱುಂದಟ್ಟಾಹ ವಿಱ್ಪನೈಕ್ಕು ಉಂಡು.


 
ವಚನ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ವಚನದ ಸಂಖ್ಯೆ:7 ವಚನ : ಕಾಂದಾರ ಪಂಜಮಂ

சாதி யார்பளிங் கின்னொடு வெள்ளிய சங்க வார்குழை யாய்திக ழப்படும்
வேதி யாவிகிர் தாவிழ வாரணி தில்லைதன்னுள்
ஆதி யாய்க்கிடம் ஆயசிற் றம்பலம் அங்கை யால்தொழ வல்லடி யார்களை
வாதி யாதகலும்நலி யாமலி தீவினையே.

ಸಾದಿ ಯಾರ್ಬಳಿಙ್ ಕಿನ್ನೊಡು ವೆಳ್ಳಿಯ ಸಂಗ ವಾರ್ಗುೞೈ ಯಾಯ್ದಿಹ ೞಪ್ಪಡುಂ
ವೇದಿ ಯಾವಿಹಿರ್ ತಾವಿೞ ವಾರಣಿ ತಿಲ್ಲೈದನ್ನುಳ್
ಆದಿ ಯಾಯ್ಕ್ಕಿಡಂ ಆಯಸಿಱ್ ಱಂಬಲಂ ಅಂಗೈ ಯಾಲ್ದೊೞ ವಲ್ಲಡಿ ಯಾರ್ಗಳೈ
ವಾದಿ ಯಾದಹಲುಮ್ನಲಿ ಯಾಮಲಿ ತೀವಿನೈಯೇ.
 
ಈ ಹಾಡಿನ ಕೊರಳ ಧ್ವನಿ                                                                                                                     ಮುಚ್ಚು/ತೆರೆ

Get the Flash Player to see this player.

 
ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಚಿತ್ರ                                                                                                                                   ಮುಚ್ಚು/ತೆರೆ
   

ಭಾಷಾಂತರ/ಅನುವಾದ :

Under construction. Contributions welcome.
சிற்பி