ದಾನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ದಯವಿಟ್ಟು ದಾನ ಮಾಡಿ
ಒಂಭತ್ತನೆಯ ತಿರುಮುರೈ
19 ದಶಕಗಳು, 301 ವಚನಗಳು, 14 ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು
001 ಕೋಯಿಲ್ - ’ಒಳಿವಳರ್ ವಿಳಕ್ಕೇ
 
ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೃಶ್ಯ ಮುದ್ರಿಕೆ                                                                                                                   ಮುಚ್ಚು/ತೆರೆ

 

Get Flash to see this player.


 
ಕಾಣೊಲಿತ್ ತೊಹುಪ್ಪೈ ಅನ್ಬಳಿಪ್ಪಾಹತ್ ತಂದವರ್ಗಳ್
ಇರಾಮ್ಚಿ ನಾಟ್ಟುಬುಱಪ್ ಪಾಡಲ್ ಆಯ್ವು ಮೈಯಂ,
೫೧/೨೩, ಪಾಂಡಿಯ ವೇಳಾಳರ್ ತೆರು, ಮದುರೈ ೬೨೫ ೦೦೧.
0425 2333535, 5370535.
ತೇವಾರತ್ ತಲಂಗಳುಕ್ಕು ಇಕ್ ಕಾಣೊಲಿಕ್ ಕಾಟ್ಚಿಹಳ್ ಕುಱುಂದಟ್ಟಾಹ ವಿಱ್ಪನೈಕ್ಕು ಉಂಡು.


 
ವಚನ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ವಚನದ ಸಂಖ್ಯೆ:11 ವಚನ : ಪಂಜಮಂ

மறைகளும் அமரர் கூட்டமும் மாட்டா
    தயன்திரு மாலொடு மயங்கி
முறைமுறை முறையிட் டோர்வரி யாயை
    மூர்க்கனேன் மொழிந்தபுன் மொழிகள்
அறைகழல் அரன்சீர் அறிவிலா வெறுமைச்
    சிறுமையிற் பொறுக்கும்அம் பலத்துள்
நிறைதரு கருணா நிலயமே உன்னைத்
    தொண்டனேன் நினையுமா நினையே.?

ಮಱೈಹಳುಂ ಅಮರರ್ ಕೂಟ್ಟಮುಂ ಮಾಟ್ಟಾ
ತಯನ್ತಿರು ಮಾಲೊಡು ಮಯಂಗಿ
ಮುಱೈಮುಱೈ ಮುಱೈಯಿಟ್ ಟೋರ್ವರಿ ಯಾಯೈ
ಮೂರ್ಕ್ಕನೇನ್ ಮೊೞಿಂದಬುನ್ ಮೊೞಿಹಳ್
ಅಱೈಹೞಲ್ ಅರನ್ಚೀರ್ ಅಱಿವಿಲಾ ವೆಱುಮೈಚ್
ಸಿಱುಮೈಯಿಱ್ ಪೊಱುಕ್ಕುಮ್ಅಂ ಪಲತ್ತುಳ್
ನಿಱೈದರು ಕರುಣಾ ನಿಲಯಮೇ ಉನ್ನೈತ್
ತೊಂಡನೇನ್ ನಿನೈಯುಮಾ ನಿನೈಯೇ.?
 
ಈ ಹಾಡಿನ ಕೊರಳ ಧ್ವನಿ                                                                                                                     ಮುಚ್ಚು/ತೆರೆ

Get the Flash Player to see this player.

ಮುದಲಾವದು ಕುರಲಿಸೈ: ತರುಮಬುರಂ ಪ. ಸುವಾಮಿನಾದನ್,
ಉರಿಮೈ: ವಾಣಿ ಪದಿವಹಂ, ಕಾಲ್ವಾಯ್ ಸಾಲೈ, ತಿರುವಾನ್ಮಿಯೂರ್, ಸೆನ್ನೈ ೬೦೦೦೪೧
www.vanirec.com

ಇರಂಡಾವದು ಕುರಲಿಸೈ: ಸೆನ್ನೈ, ಮಯಿಲಾಪ್ಪೂರ್, ಕಬಾಲೀಚ್ಚರರ್ ತಿರುಕ್ಕೋಯಿಲ್ ಓದುವಾರ್ ಪಾ. ಸಱ್ಕುರುನಾದನ್
ಉರಿಮೈ: ತಿರುಮುಱೈ ಮಾನಾಟ್ಟು ಏಱ್ಪಾಟ್ಟುಕ್ ಕುೞು, ಸಿಂಗಪ್ಪೂರ್
 
ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಚಿತ್ರ                                                                                                                                   ಮುಚ್ಚು/ತೆರೆ
   

ಭಾಷಾಂತರ/ಅನುವಾದ :

ವೇದಗಳು, ಸುರರ ಸಮೂಹ, ವೆಂಕಟರಮಣನೊಂದಿಗೆ
ಭಾವಪರವಶರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು
ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿ, ನಿನ್ನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಹಲವು
ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಯೂ, ನಿಜಸ್ವರೂಪ ಅರಿಯದವನಾಗಿ
ಇರುವುದರಿಂದ ಅಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಕಿಂಕರನು ಹೇಳಿದ ಈ ಅಲ್ಪವಾದ
ನುಡಿಗಳನ್ನು ವೀರಪಾದಗಳ ಗೆಜ್ಜೆಯ ನಿನದಿಂದೊಡಗೂಡಿದ
ಅಡಿದಾವರೆಗಳನ್ನು, ನಿನ್ನ ಘನತೆಯನ್ನು ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ತಿಳಿಯದೆ
ನಿಂದಿಸುವ ಕಠಿಣತರವಾದ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಸಹಿಸುವ ನಿನಗೆ ಸಹನೆ
ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೇ ಇವೆ. ಅಂತಹ ಶಿವಾಲಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ
ತುಳುಕುವ ಕರುಣೆಗೆ ಪಾತ್ರನಾದವನೆ ! ನಿನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ
ಕಿಂಕರನಾದ ನಾನು ಸಡಗರದಿಂದ ನೆನೆಯುವಂತೆ ನಿನ್ನ
ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದಿಂದ ಕರುಣಿಸುವಂತವನಾಗು.

ಕನ್ನಡಾನುವಾದ : ಕೆ. ಮಲರ್ ವಿಳಿ, 2010

சிற்பி