ದಾನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ದಯವಿಟ್ಟು ದಾನ ಮಾಡಿ
ಒಂಭತ್ತನೆಯ ತಿರುಮುರೈ
19 ದಶಕಗಳು, 301 ವಚನಗಳು, 14 ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು
001 ಕೋಯಿಲ್ - ’ಒಳಿವಳರ್ ವಿಳಕ್ಕೇ
 
ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೃಶ್ಯ ಮುದ್ರಿಕೆ                                                                                                                   ಮುಚ್ಚು/ತೆರೆ

 

Get Flash to see this player.


 
ಕಾಣೊಲಿತ್ ತೊಹುಪ್ಪೈ ಅನ್ಬಳಿಪ್ಪಾಹತ್ ತಂದವರ್ಗಳ್
ಇರಾಮ್ಚಿ ನಾಟ್ಟುಬುಱಪ್ ಪಾಡಲ್ ಆಯ್ವು ಮೈಯಂ,
೫೧/೨೩, ಪಾಂಡಿಯ ವೇಳಾಳರ್ ತೆರು, ಮದುರೈ ೬೨೫ ೦೦೧.
0425 2333535, 5370535.
ತೇವಾರತ್ ತಲಂಗಳುಕ್ಕು ಇಕ್ ಕಾಣೊಲಿಕ್ ಕಾಟ್ಚಿಹಳ್ ಕುಱುಂದಟ್ಟಾಹ ವಿಱ್ಪನೈಕ್ಕು ಉಂಡು.


 
ವಚನ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ವಚನದ ಸಂಖ್ಯೆ:7 ವಚನ : ಪಂಜಮಂ

தனதன்நற் றோழா சங்கரா சூல
    பாணியே தாணுவே சிவனே
கனகநற் றூணே கற்பகக் கொழுந்தே
    கண்கள்மூன் றுடையதோர் கரும்பே
அனகனே குமர விநாயக சனக
    அம்பலத் தமரர்சே கரனே
நுனகழ லிணையென் நெஞ்சினுள் இனிதாத்
    தொண்டனேன் நுகருமா நுகரே.

ತನದನ್ನಱ್ ಱೋೞಾ ಸಂಗರಾ ಸೂಲ
ಪಾಣಿಯೇ ತಾಣುವೇ ಸಿವನೇ
ಕನಹನಱ್ ಱೂಣೇ ಕಱ್ಪಹಕ್ ಕೊೞುಂದೇ
ಕಣ್ಗಳ್ಮೂನ್ ಱುಡೈಯದೋರ್ ಕರುಂಬೇ
ಅನಹನೇ ಕುಮರ ವಿನಾಯಹ ಸನಹ
ಅಂಬಲತ್ ತಮರರ್ಸೇ ಕರನೇ
ನುನಹೞ ಲಿಣೈಯೆನ್ ನೆಂಜಿನುಳ್ ಇನಿದಾತ್
ತೊಂಡನೇನ್ ನುಹರುಮಾ ನುಹರೇ.
 
ಈ ಹಾಡಿನ ಕೊರಳ ಧ್ವನಿ                                                                                                                     ಮುಚ್ಚು/ತೆರೆ

Get the Flash Player to see this player.

ಮುದಲಾವದು ಕುರಲಿಸೈ: ತರುಮಬುರಂ ಪ. ಸುವಾಮಿನಾದನ್,
ಉರಿಮೈ: ವಾಣಿ ಪದಿವಹಂ, ಕಾಲ್ವಾಯ್ ಸಾಲೈ, ತಿರುವಾನ್ಮಿಯೂರ್, ಸೆನ್ನೈ ೬೦೦೦೪೧
www.vanirec.com

ಇರಂಡಾವದು ಕುರಲಿಸೈ: ಸೆನ್ನೈ, ಮಯಿಲಾಪ್ಪೂರ್, ಕಬಾಲೀಚ್ಚರರ್ ತಿರುಕ್ಕೋಯಿಲ್ ಓದುವಾರ್ ಪಾ. ಸಱ್ಕುರುನಾದನ್
ಉರಿಮೈ: ತಿರುಮುಱೈ ಮಾನಾಟ್ಟು ಏಱ್ಪಾಟ್ಟುಕ್ ಕುೞು, ಸಿಂಗಪ್ಪೂರ್
 
ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಚಿತ್ರ                                                                                                                                   ಮುಚ್ಚು/ತೆರೆ
   

ಭಾಷಾಂತರ/ಅನುವಾದ :

ಕುಬೇರನ ಮಿತ್ರನೆ! ಸಮಸ್ತ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೂ
ಒಳಿತನ್ನುಂಟುಮಾಡುವವನೆ, ಶೂಲಧಾರಿಯೆ! ಶಾಶ್ವತನೆ !
ಮಂಗಳ ರೂಪಿಯೆ! ಚಿನ್ನದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಸ್ತಂಭದಂತಿರುವವನೆ!
ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದ ಚಿಗುರಿನಂತಹವನೆ ! ಮುಕ್ಕಣ್ಣನಾಗಿ ಕಬ್ಬಿನಂತೆ
ಸವಿಯಾದವನೆ! ನಿಷ್ಪಾಪಿಯೆ ! ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನಿಗೂ,
ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನಿಗೂ ಜನಕನೆ! ಪೊನ್ನಂಬಲದಲ್ಲಿ (ಸ್ವರ್ಣಾಲಯ)
ದೇವನ ಒಡೆಯನಾಗಿರುವವನೆ! ನಿನ್ನಡಿದಾವರೆಗಳನ್ನು
ನನ್ನ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತನು ಸವಿಯುತ್ತಾ ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ
ನೀನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಕರುಣಿಸುವಂತಹವನಾಗು.

ಕನ್ನಡಾನುವಾದ : ಕೆ. ಮಲರ್ ವಿಳಿ, 2010

சிற்பி