విరాళ దాతలు దయచేసివిరాళములనందించండి
ఒకటవ తిరుమురై
136 పది పాటల కూటమి, 1469 పాసురములు, 88 ఆలయములు
001 తిరుప్పిరమబురం
 
ఈ ఆలయ వీడియో                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట

 

Get Flash to see this player.


 
காணொலித தொகுபபை அனபளிபபாகத தநதவரகள
இராமசி நாடடுபுறப பாடல ஆயவு மையம,
51/23, பாணடிய வேளாளர தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத தலஙகளுககு இக காணொலிக காடசிகள குறுநதடடாக விறபனைககு உணடு.


 
పాసురము : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
పాసుర సంఖ్య : 10 పాసురము : నట్టబాడై

புத்தரோடுபொறி யில்சமணும்புறங் கூறநெறிநில்லா
ஒத்தசொல்லவுல கம்பலிதேர்ந்தென துள்ளங்கவர்கள்வன்
மத்தயானைமறு கவ்வுரிபோர்த்ததோர் மாயம்மிதுவென்னப்
பித்தர்போலும்பிர மாபுரமேவிய பெம்மானிவனன்றே.

పుత్తరోడుబొఱి యిల్సమణుంబుఱఙ్ కూఱనెఱినిల్లా
ఒత్తసొల్లవుల కంబలిదేర్ందెన తుళ్ళంగవర్గళ్వన్
మత్తయానైమఱు కవ్వురిబోర్త్తదోర్ మాయమ్మిదువెన్నప్
పిత్తర్బోలుంబిర మాబురమేవియ పెమ్మానివనండ్రే.
 
ఈ ఆలయ గాత్ర గానము                                                                                                                     మూయుట/తెరచుట
#====>1====>1001010===>../../isai/01/1001010.mp3

Get the Flash Player to see this player.

குரலிசை: தருமபுரம் ப. சுவாமிநாதன்,
உரிமை: வாணி பதிவகம், கால்வாய் சாலை, திருவான்மியூர், சென்னை 600041
www.vanirec.com
 
ఈ ఆలయ చిత్ర పటము                                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట
   

అనువాదము:

భౌద్దులు మరియు దురదృష్టవంతులైన జైనులు తనను అగౌరవ పరచు విధముగా,
హద్దుమీరి తదనుగుణంగా మాట్లాడి, కఠిన పదజాలముచే దూషణములను చేస్తూ,
ఆతని వ్యక్తిత్వమును, గౌరవమును భంగపరచ, ఆతడు వాటిని లెక్కచేయక, కపాలమును చేతబుచ్చుకొని ఆహారమును స్వీకరిస్తూ నా మనసును దోచాడు.
ఈతడు నిజముగానే అందరినీ అశ్చర్య పరుచునట్లు, మధించిన ఏనుగు చర్మమును వస్త్రముగా ధరించి,
ప్రజలచే పిచ్చివాడని అగౌరవముగ పిలిపించుకొంటూ బ్రహ్మపురమున వెలసిన ఆ జగన్నాధుడే!

[ అనువాద ము: సశికళ దివాకర్,2009]
சிறபி