విరాళ దాతలు దయచేసివిరాళములనందించండి
ఒకటవ తిరుమురై
136 పది పాటల కూటమి, 1469 పాసురములు, 88 ఆలయములు
001 తిరుప్పిరమబురం
 
ఈ ఆలయ వీడియో                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట

 

Get Flash to see this player.


 
காணொலித தொகுபபை அனபளிபபாகத தநதவரகள
இராமசி நாடடுபுறப பாடல ஆயவு மையம,
51/23, பாணடிய வேளாளர தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத தலஙகளுககு இக காணொலிக காடசிகள குறுநதடடாக விறபனைககு உணடு.


 
పాసురము : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
పాసుర సంఖ్య : 11 పాసురము : నట్టబాడై

அருநெறியமறை வல்லமுனியகன் பொய்கையலர்மேய
பெருநெறியபிர மாபுரமேவிய பெம்மானிவன்றன்னை
ஒருநெறியமனம் வைத்துணர்ஞானசம் பந்தன்னுரைசெய்த
திருநெறியதமிழ் வல்லவர்தொல்வினை தீர்தல்எளிதாமே.

అరునెఱియమఱై వల్లమునియహన్ పొయ్గైయలర్మేయ
పెరునెఱియబిర మాబురమేవియ పెమ్మానివండ్రన్నై
ఒరునెఱియమనం వైత్తుణర్ఞానసం పందన్నురైసెయ్ద
తిరునెఱియదమిళ్ వల్లవర్దొల్వినై తీర్దల్ఎళిదామే.
 
ఈ ఆలయ గాత్ర గానము                                                                                                                     మూయుట/తెరచుట
#====>1====>1001011===>../../isai/01/1001011.mp3

Get the Flash Player to see this player.

குரலிசை: 1. தருமபுரம் ப. சுவாமிநாதன், உரிமை: வாணி பதிவகம், கால்வாய் சாலை, திருவான்மியூர், சென்னை 600041
2. எம். எம். தண்டபாணி தேசிகர், தமிழ்நாடு
 
ఈ ఆలయ చిత్ర పటము                                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట
   

అనువాదము:

ఈతడు, బ్రహ్మపురమున , ప్రకృతి సిద్ధంగా గల కొలనులో, అనేక తామరలు వికసించి,
`బ్రహ్మ` అను పేరు కలిగి, భగవంతుని చేర అనేకానేక కష్టతరములైన విషయములను పొందుపరచి
యున్నవేదములన్నింటినీ చదివిన వేద పండితుడినుండి తన పేరును సంగ్రహించి,
ప్రజలకు ముక్తి మార్గమును చూపుటకు, ఆనందముగా వెలసి యున్న ఆ పరమాత్ముడే.!

[ అనువాదము : సశికళ దివాకర్,2009]
சிறபி