విరాళ దాతలు దయచేసివిరాళములనందించండి
ఒకటవ తిరుమురై
136 పది పాటల కూటమి, 1469 పాసురములు, 88 ఆలయములు
001 తిరుప్పిరమబురం
 
ఈ ఆలయ వీడియో                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట

 

Get Flash to see this player.


 
காணொலித தொகுபபை அனபளிபபாகத தநதவரகள
இராமசி நாடடுபுறப பாடல ஆயவு மையம,
51/23, பாணடிய வேளாளர தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத தலஙகளுககு இக காணொலிக காடசிகள குறுநதடடாக விறபனைககு உணடு.


 
పాసురము : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
పాసుర సంఖ్య : 2 పాసురము : నట్టబాడై

முற்றலாமையிள நாகமோடேன முளைக்கொம்பவைபூண்டு
வற்றலோடுகல னாப்பலிதேர்ந்தென துள்ளங்கவர்கள்வன்
கற்றல்கேட்டலுடை யார்பெரியார்கழல் கையால் தொழுதேத்தப்
பெற்றமூர்ந்தபிர மாபுரமேவிய பெம்மானிவனன்றே.

ముట్రలామైయిళ నాహమోడేన ముళైక్కొంబవైబూండు
వట్రలోడుహల నాప్పలిదేర్ందెన తుళ్ళంగవర్గళ్వన్
కట్రల్గేట్టలుడై యార్బెరియార్గళల్ కైయాల్ తొళుదేత్తప్
పెట్రమూర్ందబిర మాబురమేవియ పెమ్మానివనండ్రే.
 
ఈ ఆలయ గాత్ర గానము                                                                                                                     మూయుట/తెరచుట
#====>1====>1001002===>../../isai/01/1001002.mp3

Get the Flash Player to see this player.

குரலிசை: தருமபுரம் ப. சுவாமிநாதன்,
உரிமை: வாணி பதிவகம், கால்வாய் சாலை, திருவான்மியூர், சென்னை 600041
www.vanirec.com
 
ఈ ఆలయ చిత్ర పటము                                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట
   

అనువాదము:

వయోవృద్ధ తాబేలు శరీరము యొక్క పై భాగమున నుండు కవచమును, చిరుత్రాచును,
మరియు బాగా ఏపుగా పెరిగిన పంది యొక్క కొమ్ములను ఆభరణములుగా ధరించి,
మాంసము కొంచెమును కూడా కానరాక నున్నగా ఉన్న కపాలమున ఆహారమును అర్థించు ఆతడు నా మదిని దోచిన దొంగ.
గొప్పగా చదువుకొని, ఉపన్యాసములను విని జ్నానమును సముపార్జించి,
మంచితనముతో నిండిన వ్యక్తులు తమ రెండు చేతులను జోడించి ఎల్లపుడూ ఆతని గొప్పదనమును స్తుతించెదరు.
[ అనువాదము: సశికళ దివాకర్.2009 ]
சிறபி