విరాళ దాతలు దయచేసివిరాళములనందించండి
ఒకటవ తిరుమురై
136 పది పాటల కూటమి, 1469 పాసురములు, 88 ఆలయములు
001 తిరుప్పిరమబురం
 
ఈ ఆలయ వీడియో                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట

 

Get Flash to see this player.


 
காணொலித தொகுபபை அனபளிபபாகத தநதவரகள
இராமசி நாடடுபுறப பாடல ஆயவு மையம,
51/23, பாணடிய வேளாளர தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத தலஙகளுககு இக காணொலிக காடசிகள குறுநதடடாக விறபனைககு உணடு.


 
పాసురము : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
పాసుర సంఖ్య : 3 పాసురము : నట్టబాడై

நீர்பரந்தநிமிர் புன்சடைமேலோர் நிலாவெண்மதிசூடி
ஏர்பரந்தவின வெள்வளைசோரவென் னுள்ளங்கவர்கள்வன்
ஊர்பரந்தவுல கின்முதலாகிய வோரூரிதுவென்னப்
பேர்பரந்தபிர மாபுரமேவிய பெம்மானிவனன்றே.

నీర్బరందనిమిర్ పున్చడైమేలోర్ నిలావెణ్మదిసూడి
ఏర్బరందవిన వెళ్వళైసోరవెన్ నుళ్ళంగవర్గళ్వన్
ఊర్బరందవుల కిన్ముదలాహియ వోరూరిదువెన్నప్
పేర్బరందబిర మాబురమేవియ పెమ్మానివనండ్రే.
 
ఈ ఆలయ గాత్ర గానము                                                                                                                     మూయుట/తెరచుట
#====>1====>1001003===>../../isai/01/1001003.mp3

Get the Flash Player to see this player.

குரலிசை: தருமபுரம் ப. சுவாமிநாதன்,
உரிமை: வாணி பதிவகம், கால்வாய் சாலை, திருவான்மியூர், சென்னை 600041
www.vanirec.com
 
ఈ ఆలయ చిత్ర పటము                                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట
   

అనువాదము:

తెల్లని, స్వచ్చమైన వెలుగును ప్రసరింపచేసే నెలవంకను శిరస్సుపై ధరించి,
బంగారపు వన్నెకలిగి ధగధగ మెరుస్తూ క్రిందకు వ్రేలాడుతున్న జఠలనుండి జలము ధారగా కార,
ఆ చెలికాడు నా మనసును దోచి , నేను ధరించిన తెల్లని,మరియు ఇతర వర్ణములు కలిసిన నా హస్తాభరణములను, చిక్కిన నాచేతినుండి జారునట్లు చేసాడు.
ఈతడు ఖచ్చితంగానే బ్రహ్మపురమున వేంచేసి , ఆ స్థానమును ప్రపంచమునకు బీజముగా నెలకొల్పి,
దానికి అనేక పవిత్ర స్ఠానములను అనుసంధానముగా చేసి, మిక్కిలి పేరుప్రఖ్యాతులను పొందుతున్న వాడే!

[అనువాద ము : సశికళ దివాకర్,2009]
சிறபி