విరాళ దాతలు దయచేసివిరాళములనందించండి
ఒకటవ తిరుమురై
136 పది పాటల కూటమి, 1469 పాసురములు, 88 ఆలయములు
001 తిరుప్పిరమబురం
 
ఈ ఆలయ వీడియో                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట

 

Get Flash to see this player.


 
காணொலித தொகுபபை அனபளிபபாகத தநதவரகள
இராமசி நாடடுபுறப பாடல ஆயவு மையம,
51/23, பாணடிய வேளாளர தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத தலஙகளுககு இக காணொலிக காடசிகள குறுநதடடாக விறபனைககு உணடு.


 
పాసురము : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
పాసుర సంఖ్య : 4 పాసురము : నట్టబాడై

விண்மகிழ்ந்தமதி லெய்ததுமன்றி விளங்குதலையோட்டில்
உண்மகிழ்ந்துபலி தேரியவந்தென துள்ளங்கவர்கள்வன்
மண்மகிழ்ந்தவர வம்மலர்க்கொன்றை மலிந்தவரைமார்பில்
பெண்மகிழ்ந்தபிர மாபுரமேவிய பெம்மானிவனன்றே.

విణ్మహిళ్ందమది లెయ్దదుమండ్రి విళంగుదలైయోట్టిల్
ఉణ్మహిళ్ందుబలి తేరియవందెన తుళ్ళంగవర్గళ్వన్
మణ్మహిళ్ందవర వమ్మలర్క్కొండ్రై మలిందవరైమార్బిల్
పెణ్మహిళ్ందబిర మాబురమేవియ పెమ్మానివనండ్రే.
 
ఈ ఆలయ గాత్ర గానము                                                                                                                     మూయుట/తెరచుట
#====>1====>1001004===>../../isai/01/1001004.mp3

Get the Flash Player to see this player.

குரலிசை: தருமபுரம் ப. சுவாமிநாதன்,
உரிமை: வாணி பதிவகம், கால்வாய் சாலை, திருவான்மியூர், சென்னை 600041
www.vanirec.com
 
ఈ ఆలయ చిత్ర పటము                                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట
   

అనువాదము:

బంగారము, వెండి మరియు ఇనుముతో చేయబడిన కోటలను సైతం
తన వాడైన బాణములను ఆకాశమున ధగ ధగ మెరిపిస్తూ కొల్లగొట్టడమేకాక,
తన హృదయమునకు నచ్చిన దానిని అర్థించ, నా చెంతకు కపాలముతో అరుదెంచి,
నా మనసును దోచిన వాడు. పర్వతమువలే విశాలమైన ఆ వక్షస్థలమున కోండ్రై పుష్పములను
మరియు చీమల పుట్టలను స్థావరముగా కలిగి, నివసించు త్రాచుపాములను ధరించియున్నాడు.
ఈతడు నిజముగానే అమ్మవారిని హృదయమున స్థిరముగా నిలుపుకొని ఆనందముగా బ్రహ్మపురమున వెలసియున్న ఆ పరమాత్ముడే!

[ అనువాద ము : సశికళ దివాకర్,2009]
சிறபி