విరాళ దాతలు దయచేసివిరాళములనందించండి
ఒకటవ తిరుమురై
136 పది పాటల కూటమి, 1469 పాసురములు, 88 ఆలయములు
001 తిరుప్పిరమబురం
 
ఈ ఆలయ వీడియో                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట

 

Get Flash to see this player.


 
காணொலித தொகுபபை அனபளிபபாகத தநதவரகள
இராமசி நாடடுபுறப பாடல ஆயவு மையம,
51/23, பாணடிய வேளாளர தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத தலஙகளுககு இக காணொலிக காடசிகள குறுநதடடாக விறபனைககு உணடு.


 
పాసురము : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
పాసుర సంఖ్య : 5 పాసురము : నట్టబాడై

ஒருமைபெண்மையுடை யன்சடையன்விடை யூரும்மிவனென்ன
அருமையாகவுரை செய்யவமர்ந்தென துள்ளங்கவர்கள்வன்
கருமைபெற்றகடல் கொள்ளமிதந்ததொர் காலம்மிதுவென்னப்
பெருமைபெற்றபிர மாபுரமேவிய பெம்மானிவனன்றே.

ఒరుమైబెణ్మైయుడై యన్చడైయన్విడై యూరుమ్మివనెన్న
అరుమైయాహవురై సెయ్యవమర్ందెన తుళ్ళంగవర్గళ్వన్
కరుమైబెట్రహడల్ కొళ్ళమిదందదొర్ కాలమ్మిదువెన్నప్
పెరుమైబెట్రబిర మాబురమేవియ పెమ్మానివనండ్రే.
 
ఈ ఆలయ గాత్ర గానము                                                                                                                     మూయుట/తెరచుట
#====>1====>1001005===>../../isai/01/1001005.mp3

Get the Flash Player to see this player.

குரலிசை: தருமபுரம் ப. சுவாமிநாதன்,
உரிமை: வாணி பதிவகம், கால்வாய் சாலை, திருவான்மியூர், சென்னை 600041
www.vanirec.com
 
ఈ ఆలయ చిత్ర పటము                                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట
   

అనువాదము:

ఆ పరమాత్ముడు తన శరీరపు అర్థభాగమున స్త్రీరూపమును దాల్చి,
అల్లిన జఠలవంటి కేశములను కలిగి, నా స్నేహితులు తెలియచేసినట్లుగా నందిపై స్వారీచేస్తున్నాడు.
వారి సంభాషణలద్వారా , నీలి సముద్రము ప్రపంచపుటంచున భూమండలమును ఆక్రమించుకొని యున్న సమయమున,
ఆతడు నా మనసును దోచి నా మదిలో సుస్థిరస్థానమును ఏర్పరచుకొని అందు నెలకొని ఉన్నాడు.
ఈ వ్యక్తి నిజముగానే మునగకుండా నీటిపై తేలుతున్నటువంటి కీర్తిని కలిగిన బ్రహ్మపుర ప్రదేశముమున ఆహ్లాదంగా వేంచేసియున్న ఆ పరమాత్ముడే!.

[ అనువాద ము : సశికళ దివాకర్, 2009]
சிறபி