విరాళ దాతలు దయచేసివిరాళములనందించండి
ఒకటవ తిరుమురై
136 పది పాటల కూటమి, 1469 పాసురములు, 88 ఆలయములు
001 తిరుప్పిరమబురం
 
ఈ ఆలయ వీడియో                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట

 

Get Flash to see this player.


 
காணொலித தொகுபபை அனபளிபபாகத தநதவரகள
இராமசி நாடடுபுறப பாடல ஆயவு மையம,
51/23, பாணடிய வேளாளர தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத தலஙகளுககு இக காணொலிக காடசிகள குறுநதடடாக விறபனைககு உணடு.


 
పాసురము : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
పాసుర సంఖ్య : 6 పాసురము : నట్టబాడై

மறைகலந்தவொலி பாடலோடாடல ராகிமழுவேந்தி
இறைகலந்தவின வெள்வளைசோரவென் னுள்ளங்கவர்கள்வன்
கறைகலந்தகடி யார்பொழில்நீடுயர் சோலைக்கதிர்சிந்தப்
பிறைகலந்தபிர மாபுரமேவிய பெம்மானிவனன்றே.

మఱైహలందవొలి పాడలోడాడల రాహిమళువేంది
ఇఱైహలందవిన వెళ్వళైసోరవెన్ నుళ్ళంగవర్గళ్వన్
కఱైహలందహడి యార్బొళిల్నీడుయర్ సోలైక్కదిర్సిందప్
పిఱైహలందబిర మాబురమేవియ పెమ్మానివనండ్రే.
 
ఈ ఆలయ గాత్ర గానము                                                                                                                     మూయుట/తెరచుట
#====>1====>1001006===>../../isai/01/1001006.mp3

Get the Flash Player to see this player.

குரலிசை: தருமபுரம் ப. சுவாமிநாதன்,
உரிமை: வாணி பதிவகம், கால்வாய் சாலை, திருவான்மியூர், சென்னை 600041
www.vanirec.com
 
ఈ ఆలయ చిత్ర పటము                                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట
   

అనువాదము:

`మరై` అను శబ్ద రూపములో[ వేదము అక్షర రూపమున గాక , శబ్ధ రూపమున కలిగినది]నున్న గానమునకు లయబద్ధముగా నృత్యమును చేస్తూ,
ఒక హస్తమున కొడవలిని ధరించి, నా మనసును దోచిన ఆ మానసచోరుడు
నా చేతులకు ధరించిన స్వేత వర్ణపు గాజులను జల జల రాలునట్లు చేసాడు..
ఈతడు నిజముగానే సువాసనలను వెదజల్లు నల్లని పుష్పములు కలిగిన ఎత్తైన వృక్షములు గల బ్రహ్మపురమున వెలసిన ఆ పరంధాముడే!

[ అనువాద ము ; సశికళ దివాకర్, 2009]
சிறபி