విరాళ దాతలు దయచేసివిరాళములనందించండి
ఒకటవ తిరుమురై
136 పది పాటల కూటమి, 1469 పాసురములు, 88 ఆలయములు
001 తిరుప్పిరమబురం
 
ఈ ఆలయ వీడియో                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట

 

Get Flash to see this player.


 
காணொலித தொகுபபை அனபளிபபாகத தநதவரகள
இராமசி நாடடுபுறப பாடல ஆயவு மையம,
51/23, பாணடிய வேளாளர தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத தலஙகளுககு இக காணொலிக காடசிகள குறுநதடடாக விறபனைககு உணடு.


 
పాసురము : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
పాసుర సంఖ్య : 9 పాసురము : నట్టబాడై

தாணுதல்செய்திறை காணியமாலொடு தண்டாமரையானும்
நீணுதல்செய்தொழி யந்நிமிர்ந்தானென துள்ளங்கவர்கள்வன்
வாணுதல்செய்மக ளீர்முதலாகிய வையத்தவரேத்தப்
பேணுதல்செய்பிர மாபுரமேவிய பெம்மானிவனன்றே.

తాణుదల్సెయ్దిఱై కాణియమాలొడు తండామరైయానుం
నీణుదల్సెయ్దొళి యన్నిమిర్ందానెన తుళ్ళంగవర్గళ్వన్
వాణుదల్సెయ్మహ ళీర్ముదలాహియ వైయత్తవరేత్తప్
పేణుదల్సెయ్బిర మాబురమేవియ పెమ్మానివనండ్రే.
 
ఈ ఆలయ గాత్ర గానము                                                                                                                     మూయుట/తెరచుట
#====>1====>1001009===>../../isai/01/1001009.mp3

Get the Flash Player to see this player.

குரலிசை: தருமபுரம் ப. சுவாமிநாதன்,
உரிமை: வாணி பதிவகம், கால்வாய் சாலை, திருவான்மியூர், சென்னை 600041
www.vanirec.com
 
ఈ ఆలయ చిత్ర పటము                                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట
   

అనువాదము:

నారాయణుడు లక్ష్మీ సమేతుడై ఎర్రని తామర పుష్పముపై అమరియుండ,
వారి పాదములు, తలభాగము ప్రధాన కేంద్రములుగా ఎంచి, తమలో ఎవరు గొప్పో ప్రదర్శించదలచి,
బ్రహ్మ పాతాలమువైపుకు ఒక వరాహ రూపమున ముందుకు పోగా, నా మనసును దోచిన ఆ పరమశివుడు ఆకాశమువైపుకు ఒక హంసవలే బహుదూరము పయనించాడు.
ఇతడు ఖచ్చితంగా బ్రహ్మపురమున వెలసి, విశాలమైన నుదురుగల స్త్రీలు మొదలుకొని,
ప్రపంచమున గల జీవులందరూ తనను ఆరాధించ గోరే ఆ పరంధాముడే.!

[ అనువాదము: సశికళ దివాకర్,2009]
சிறபி