విరాళ దాతలు దయచేసివిరాళములనందించండి
పన్నెండవ తిరుమురై
13 சருககம, 71 புராணஙகள, 4272 పాసురములు
00 పాయిరం
 
ఈ ఆలయ వీడియో                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట

 

Get Flash to see this player.


 
காணொலித தொகுபபை அனபளிபபாகத தநதவரகள
இராமசி நாடடுபுறப பாடல ஆயவு மையம,
51/23, பாணடிய வேளாளர தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத தலஙகளுககு இக காணொலிக காடசிகள குறுநதடடாக விறபனைககு உணடு.


 
முநதய పాసురము மொததம 349 పాసురములు
పాసుర సంఖ్య :
அடுதத పాసురము
పాసుర సంఖ్య : 2

ஊன டைந்த உடம்பின் பிறவியே
தான டைந்த உறுதியைச் சாருமால்
தேன டைந்த மலர்ப்பொழில் தில்லையுள்
மாந டம்செய் வரதர்பொற் றாள்தொழ.

ఊన టైంద ఉడంబిన్ పిఱవియే
తాన టైంద ఉఱుదియైచ్ చారుమాల్
తేన టైంద మలర్ప్పొళిల్ తిల్లైయుళ్
మాన టమ్చెయ్ వరదర్బొఱ్ ఱాళ్దొళ.
 
ఈ ఆలయ గాత్ర గానము                                                                                                                     మూయుట/తెరచుట
#====>12====>12000002===>../../isai/121/12000002.mp3

Get the Flash Player to see this player.

சென்னை, மயிலாப்பூர், கபாலீச்சரர் திருக்கோயில் ஓதுவார் பா. சற்குருநாதன்
உரிமை: திருமுறை மாநாட்டு ஏற்பாட்டுக் குழு, சிங்கப்பூர்
 
ఈ ఆలయ చిత్ర పటము                                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట
   

అనువాదము:

మకరంద పూరితమూ, వికనిత పుష్ప సంభరితమూ, నానా జాతి వృక్ష పరివేష్టితమూ అయిన తిరు చిట్రంబలంలో ఆనందతాండవాన్ని అనుగ్రహించే వరదుడైన నటరాజ భగవానుని బంగారు తిరు చరణాలను పూజించడం వల్ల రక్త మాంసోపేత శరీరంతో కూడిన ఈ మానవ జన్మ మోక్షమనే పురు‘ర్థాన్ని పొందగలుగుతుంది.
சிறபி