విరాళ దాతలు దయచేసివిరాళములనందించండి
11. கொடிககவி
001 కట్టళైక్ కలిత్తుఱై
 
ఈ ఆలయ వీడియో                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట

 

Get Flash to see this player.


 
காணொலித தொகுபபை அனபளிபபாகத தநதவரகள
இராமசி நாடடுபுறப பாடல ஆயவு மையம,
51/23, பாணடிய வேளாளர தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத தலஙகளுககு இக காணொலிக காடசிகள குறுநதடடாக விறபனைககு உணடு.


 
పాసురము : 1 2 3 4
పాసుర సంఖ్య : 4

அஞ்செழுத்தும் எட்டெழுத்தும் ஆறெழுத்தும் நாலெழுத்தும்
பிஞ்செழுத்தும் மேலைப் பெருவெழுத்தும் - நெஞ்சழுத்திப்
பேசும் எழுத்துடனே பேசா எழுத்தினையும்
கூசாமற் காட்டக் கொடி.

అంజెళుత్తుం ఎట్టెళుత్తుం ఆఱెళుత్తుం నాలెళుత్తుం
పింజెళుత్తుం మేలైప్ పెరువెళుత్తుం - నెంజళుత్తిప్
పేసుం ఎళుత్తుడనే పేసా ఎళుత్తినైయుం
కూసామఱ్ కాట్టక్ కొడి.
 
ఈ ఆలయ గాత్ర గానము                                                                                                                     మూయుట/తెరచుట
#====>puranam/11====>11001004===>../../isai/default.mp3

Get the Flash Player to see this player.

 
ఈ ఆలయ చిత్ర పటము                                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట
   

అనువాదము:

Under construction. Contributions welcome.
சிறபி