విరాళ దాతలు దయచేసివిరాళములనందించండి
13. உணமைநெறி விளககம
001 ఉణ్మైనెఱివిళక్కం
 
ఈ ఆలయ వీడియో                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట

 

Get Flash to see this player.


 
காணொலித தொகுபபை அனபளிபபாகத தநதவரகள
இராமசி நாடடுபுறப பாடல ஆயவு மையம,
51/23, பாணடிய வேளாளர தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத தலஙகளுககு இக காணொலிக காடசிகள குறுநதடடாக விறபனைககு உணடு.


 
పాసురము : 1 2 3 4 5 6
పాసుర సంఖ్య : 4

4. பரைஉயிரில் யானெனதொன் றறநின்ற தடியாம்
    பார்ப்பிடமெங் குஞ்சிவமாய்த் தோன்றலது முகமாம்
உரையிறந்த சுகமதுவே முடியாகும் என்றங்
    குண்மையினை மிகத்தெளிந்து பொருள்வேறொன் றின்றித்
தரைமுதலிற் போகாது நிலையினில்நில் லாது
    தற்பரையி னின்றழுந்தா தற்புதத்தி னாகுந்
தெரிவரிய பரமானந் தத்திற் சேர்தல்
    சிவனுண்மைத் தெரிசனமாய்ச் செப்பும் நூலே.

4. పరైఉయిరిల్ యానెనదొన్ ఱఱనిండ్ర తడియాం
పార్ప్పిడమెఙ్ కుంజివమాయ్త్ తోండ్రలదు ముహమాం
ఉరైయిఱంద సుహమదువే ముడియాహుం ఎండ్రఙ్
కుణ్మైయినై మిహత్తెళిందు పొరుళ్వేఱొన్ ఱిండ్రిత్
తరైముదలిఱ్ పోహాదు నిలైయినిల్నిల్ లాదు
తఱ్పరైయి నిండ్రళుందా తఱ్పుదత్తి నాహున్
తెరివరియ పరమానన్ దత్తిఱ్ సేర్దల్
సివనుణ్మైత్ తెరిసనమాయ్స్ సెప్పుం నూలే.
 
ఈ ఆలయ గాత్ర గానము                                                                                                                     మూయుట/తెరచుట
#====>puranam/13====>13001004===>../../isai/default.mp3

Get the Flash Player to see this player.

 
ఈ ఆలయ చిత్ర పటము                                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట
   

అనువాదము:

Under construction. Contributions welcome.
சிறபி