విరాళ దాతలు దయచేసివిరాళములనందించండి
13. உணமைநெறி விளககம
001 ఉణ్మైనెఱివిళక్కం
 
ఈ ఆలయ వీడియో                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట

 

Get Flash to see this player.


 
காணொலித தொகுபபை அனபளிபபாகத தநதவரகள
இராமசி நாடடுபுறப பாடல ஆயவு மையம,
51/23, பாணடிய வேளாளர தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத தலஙகளுககு இக காணொலிக காடசிகள குறுநதடடாக விறபனைககு உணடு.


 
పాసురము : 1 2 3 4 5 6
పాసుర సంఖ్య : 5

எப்பொருள்வந் துற்றிடினும் அப்பொருளைப் பார்த்திங்
    கெய்தும்உயிர் தனைக்கண்டிவ் வுயிர்க்கு மேலாம்
ஒப்பில்அருள் கண்டுசிவத் துண்மை கண்டு
    உற்றதெல்லாம் அதனாலே பற்றி நோக்கித்
தப்பினைச்செய் வதும்அதுவே நினைப்பும்அது தானே
    தரும்உணர்வும் பொசிப்பும்அது தானே யாகும்
எப்பொருளும் அசைவில்லை யெனஅந்தப் பொருளோ
    டியைவதுவே சிவயோகம் எனும்இறைவன் மொழியே.

ఎప్పొరుళ్వన్ దుట్రిడినుం అప్పొరుళైప్ పార్త్తిఙ్
కెయ్దుమ్ఉయిర్ తనైక్కండివ్ వుయిర్క్కు మేలాం
ఒప్పిల్అరుళ్ కండుసివత్ తుణ్మై కండు
ఉట్రదెల్లాం అదనాలే పట్రి నోక్కిత్
తప్పినైచ్చెయ్ వదుమ్అదువే నినైప్పుమ్అదు తానే
తరుమ్ఉణర్వుం పొసిప్పుమ్అదు తానే యాహుం
ఎప్పొరుళుం అసైవిల్లై యెనఅందప్ పొరుళో
టియైవదువే సివయోహం ఎనుమ్ఇఱైవన్ మొళియే.
 
ఈ ఆలయ గాత్ర గానము                                                                                                                     మూయుట/తెరచుట
#====>puranam/13====>13001005===>../../isai/default.mp3

Get the Flash Player to see this player.

 
ఈ ఆలయ చిత్ర పటము                                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట
   

అనువాదము:

Under construction. Contributions welcome.
சிறபி