విరాళ దాతలు దయచేసివిరాళములనందించండి
13. உணமைநெறி விளககம
001 ఉణ్మైనెఱివిళక్కం
 
ఈ ఆలయ వీడియో                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట

 

Get Flash to see this player.


 
காணொலித தொகுபபை அனபளிபபாகத தநதவரகள
இராமசி நாடடுபுறப பாடல ஆயவு மையம,
51/23, பாணடிய வேளாளர தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத தலஙகளுககு இக காணொலிக காடசிகள குறுநதடடாக விறபனைககு உணடு.


 
పాసురము : 1 2 3 4 5 6
పాసుర సంఖ్య : 6

பாதகங்கள் செய்திடினும் கொலைகளவு கள்ளுப்
    பயின்றிடினும் நெறியல்லா நெறிபயிற்றி வரினும்
சாதிநெறி தப்பிடினும் தவறுகள்வந் திடினும்
    தனக்கெனஓர் செயலற்றுத் தான்அதுவாய் நிற்கில்
நாதன்இவன் உடல்உயிராய் உண்டுறங்கி நடந்து
    நானாபோ கங்களையுந் தானாகச் செய்து
பேதமற நின்றிவனைத் தானாக்கி விடுவன்
    பெருகுசிவ போகமெனப் பேசுநெறி இதுவே.

పాదహంగళ్ సెయ్దిడినుం కొలైహళవు కళ్ళుప్
పయిండ్రిడినుం నెఱియల్లా నెఱిబయిట్రి వరినుం
సాదినెఱి తప్పిడినుం తవఱుహళ్వన్ దిడినుం
తనక్కెనఓర్ సెయలట్రుత్ తాన్అదువాయ్ నిఱ్కిల్
నాదన్ఇవన్ ఉడల్ఉయిరాయ్ ఉండుఱంగి నడందు
నానాబో కంగళైయున్ దానాహచ్ చెయ్దు
పేదమఱ నిండ్రివనైత్ తానాక్కి విడువన్
పెరుహుసివ పోహమెనప్ పేసునెఱి ఇదువే.
 
ఈ ఆలయ గాత్ర గానము                                                                                                                     మూయుట/తెరచుట
#====>puranam/13====>13001006===>../../isai/default.mp3

Get the Flash Player to see this player.

 
ఈ ఆలయ చిత్ర పటము                                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట
   

అనువాదము:

Under construction. Contributions welcome.
சிறபி