విరాళ దాతలు దయచేసివిరాళములనందించండి
3. இருபா விருபது
001 ఇరుబా ఇరుబదు
 
ఈ ఆలయ వీడియో                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట

 

Get Flash to see this player.


 
காணொலித தொகுபபை அனபளிபபாகத தநதவரகள
இராமசி நாடடுபுறப பாடல ஆயவு மையம,
51/23, பாணடிய வேளாளர தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத தலஙகளுககு இக காணொலிக காடசிகள குறுநதடடாக விறபனைககு உணடு.


 
పాసురము : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
పాసుర సంఖ్య : 10

மன்னிய கன்மச் சமத்திடை மலங்களை
அந்நிய மாக்கி அருள்வழி யதனான்
என்னுள் புகுந்தனை யெனினே முன்னைத்
திரிமலந் தீர்த்த தேசிக நின்னோடு
5. ஒருவுத லின்றி யுடந்தையே யாகும்
பெருநிலை யாகல் வேண்டும் மருவிடு
மும்மல மதனால் எம்முள்நின் றிலையெனின்
அம்மலத் திரிவுஞ் செம்மலர்த் தாள்நிழற்
சேர்த்தலு மிலவாய்ச் சார்பவை பற்றிப்
10. பெயர்வில னாகும் பெரும தீர்வின்று
அமைந்த கருமத் தியைந்ததை யல்லது
சமைந்தன விலவெனச் சாற்றில் அமைந்த
மாயேயங் கன்ம மாமல மூன்றும்
மாயா தாகவே யார்ச்சந மாயையின்
15. உற்பவந் தீரா வொழுகுமொன் றொன்று
நிற்சம மாயி னல்லது நிற்பெறல்
இல்லென மொழிந்த தொல்லறந் தனக்கு
மேயா தாகும் நாயே னுளத்து
நின்றனை யென்பனோ நின்றிலை யென்பனோ
20. பொன்றிய பொன்றிற் றிலமல மென்பனோ
ஒன்றினை யுரைத்தருள் மன்ற குன்றாப்
பெண்ணைப் புனல்வயல் வெண்ணெய்க் கதிபதி
கைகண் தலைவாய் கால்செவி மூக்குயர்
மெய்கொண் டென்வினை வேரறப் பறித்த
25. மெய்கண்ட தேவ வினையிலி
மைகொண்ட கண்ட வழுவிலென் மதியே.

మన్నియ కన్మచ్ చమత్తిడై మలంగళై
అన్నియ మాక్కి అరుళ్వళి యదనాన్
ఎన్నుళ్ పుహుందనై యెనినే మున్నైత్
తిరిమలన్ దీర్త్త తేసిహ నిన్నోడు
5. ఒరువుద లిండ్రి యుడందైయే యాహుం
పెరునిలై యాహల్ వేండుం మరువిడు
ముమ్మల మదనాల్ ఎమ్ముళ్నిన్ ఱిలైయెనిన్
అమ్మలత్ తిరివుఞ్ సెమ్మలర్త్ తాళ్నిళఱ్
సేర్త్తలు మిలవాయ్స్ సార్బవై పట్రిప్
10. పెయర్విల నాహుం పెరుమ తీర్విండ్రు
అమైంద కరుమత్ తియైందదై యల్లదు
సమైందన విలవెనచ్ చాట్రిల్ అమైంద
మాయేయఙ్ కన్మ మామల మూండ్రుం
మాయా తాహవే యార్స్చన మాయైయిన్
15. ఉఱ్పవన్ దీరా వొళుహుమొన్ ఱొండ్రు
నిఱ్చమ మాయి నల్లదు నిఱ్పెఱల్
ఇల్లెన మొళింద తొల్లఱన్ దనక్కు
మేయా తాహుం నాయే నుళత్తు
నిండ్రనై యెన్బనో నిండ్రిలై యెన్బనో
20. పొండ్రియ పొండ్రిఱ్ ఱిలమల మెన్బనో
ఒండ్రినై యురైత్తరుళ్ మండ్ర కుండ్రాప్
పెణ్ణైప్ పునల్వయల్ వెణ్ణెయ్క్ కదిబది
కైహణ్ తలైవాయ్ కాల్సెవి మూక్కుయర్
మెయ్గొణ్ టెన్వినై వేరఱప్ పఱిత్త
25. మెయ్గండ తేవ వినైయిలి
మైహొండ కండ వళువిలెన్ మదియే.
 
ఈ ఆలయ గాత్ర గానము                                                                                                                     మూయుట/తెరచుట
#====>puranam/3====>3001010===>../../isai/default.mp3

Get the Flash Player to see this player.

 
ఈ ఆలయ చిత్ర పటము                                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట
   

అనువాదము:

Under construction. Contributions welcome.
சிறபி