విరాళ దాతలు దయచేసివిరాళములనందించండి
3. இருபா விருபது
001 ఇరుబా ఇరుబదు
 
ఈ ఆలయ వీడియో                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట

 

Get Flash to see this player.


 
காணொலித தொகுபபை அனபளிபபாகத தநதவரகள
இராமசி நாடடுபுறப பாடல ஆயவு மையம,
51/23, பாணடிய வேளாளர தெரு, மதுரை 625 001.
0425 2333535, 5370535.
தேவாரத தலஙகளுககு இக காணொலிக காடசிகள குறுநதடடாக விறபனைககு உணடு.


 
పాసురము : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
పాసుర సంఖ్య : 12

எண்டிசை விளங்க இருட்படாம் போக்கி
முண்டக மலாத்தி மூதறி வருளும்
மேதினி யுதய மெய்கண்ட தேவ
கோதில் அமுத குணப்பெருங் குன்ற
5. என்னி னார்தலும் அகறலும் என்னைகொல்
உன்னிற் றுன்னியுன் னாவிடிற் பெயர்குவை
யென்னு மதுவே நின்னியல் பெனினே
வியங்கோ ளாளனு மாகி யியங்கலு
முண்டெனப் படுவை எண்தோள் முக்கண்
10. யாங்கணும் பிரியா தோங்குநின் னிலையின்
யான்வந் தணைந்து மீள்குவ னாயின்
ஆற்றுத்துய ருற்றோர் அணிநிழல் நசைஇ
வீற்றுவீற் றிழிதர வேண்டலும் வெறுத்தலு
மின்றச் சாயைக்கு நன்றுமன் னியல்பே
15. அனையை யாகுவை நினைவருங் காலை
இந்நிலை யதனின் ஏழையேற் கிரங்கி
நின்னை வெளிப்படுத் தொளிப்பை நீயேல்
அருள்மா றாகும் பெருமஅஃ தன்றியும்
நிற்பெற் றவர்க்கும் உற்பவ முண்டெனுஞ்
20. சொற்பெறும் அஃதித் தொல்லுல கில்லை
அவ்வவை யமைவுஞ் சால்பும் மயர்வறச்
சொல்லிற் சொல்லெதிர் சொல்லாச்
சொல்லே சொல்லுக சொல்லிறந் தோயே.

ఎండిసై విళంగ ఇరుట్పడాం పోక్కి
ముండహ మలాత్తి మూదఱి వరుళుం
మేదిని యుదయ మెయ్గండ తేవ
కోదిల్ అముద కుణప్పెరుఙ్ కుండ్ర
5. ఎన్ని నార్దలుం అహఱలుం ఎన్నైహొల్
ఉన్నిఱ్ ఱున్నియున్ నావిడిఱ్ పెయర్గువై
యెన్ను మదువే నిన్నియల్ పెనినే
వియంగో ళాళను మాహి యియంగలు
ముండెనప్ పడువై ఎణ్దోళ్ ముక్కణ్
10. యాంగణుం పిరియా తోంగునిన్ నిలైయిన్
యాన్వన్ దణైందు మీళ్గువ నాయిన్
ఆట్రుత్తుయ రుట్రోర్ అణినిళల్ నసైఇ
వీట్రువీఱ్ ఱిళిదర వేండలుం వెఱుత్తలు
మిండ్రచ్ చాయైక్కు నండ్రుమన్ నియల్బే
15. అనైయై యాహువై నినైవరుఙ్ కాలై
ఇన్నిలై యదనిన్ ఏళైయేఱ్ కిరంగి
నిన్నై వెళిప్పడుత్ తొళిప్పై నీయేల్
అరుళ్మా ఱాహుం పెరుమఅః¤ తండ్రియుం
నిఱ్పెఱ్ ఱవర్క్కుం ఉఱ్పవ ముండెనుఞ్
20. సొఱ్పెఱుం అగ్దిత్ తొల్లుల కిల్లై
అవ్వవై యమైవుఞ్ సాల్బుం మయర్వఱచ్
సొల్లిఱ్ సొల్లెదిర్ సొల్లాచ్
సొల్లే సొల్లుహ సొల్లిఱన్ దోయే.
 
ఈ ఆలయ గాత్ర గానము                                                                                                                     మూయుట/తెరచుట
#====>puranam/3====>3001012===>../../isai/default.mp3

Get the Flash Player to see this player.

 
ఈ ఆలయ చిత్ర పటము                                                                                                                                   మూయుట/తెరచుట
   

అనువాదము:

Under construction. Contributions welcome.
சிறபி